ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัย
สีเขียว

เกษตรศาสตร์ มีพื้นที่เขียวสดใส หนาแน่น
เป็นป่าในเมือง (URBAN FOREST)
เกษตรในเมือง (URBAN AGRICULTURE)
ที่นับรวมกันได้ประมาณ 1,400 ไร่
<< คลิก >>

มีพื้นที่เขียวสดใส หนาแน่น
เป็นป่าในเมือง เกษตรในเมือง

มหาวิทยาลัยการวิจัย

มหาวิทยาลัย
การวิจัย

ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการวิจัยเท่านั้น
แต่ KU มุ่งเน้นทำงานวิจัย
เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี
ให้กับประชาชนในประเทศชาติ

มุ่งเน้นทำงานวิจัย
เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี
ให้กับประชาชนในประเทศ

มหาวิทยาลัยความสุข

มหาวิทยาลัย
ความสุข

KU ไม่ได้มีเพียงความรู้เชิงวิชาการ
แต่ยังมีพื้นที่กิจกรรม
ที่จะช่วยเปิดประสบการณ์
และพบเรื่องราวใหม่ในชีวิต
เพื่อสร้างความสุขให้กับนิสิตทุกคน

เปิดประสบการณ์
และพบเรื่องราวใหม่ในชีวิต

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับชุมชน เพื่อความกินดีอยู่ดี
และความสุขอย่างยั่งยืน
มองปัญหาในภาพกว้าง
แก้ไขจากปัญหาจุดเล็กๆ
และสร้างเครือข่ายขยายผล

ร่วมมือกับชุมชน
แก้ไขปัญหาและขยายผล

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
และผลักดันในการใช้ระบบสารสนเทศใหม่
เพื่อการทำงานแบบไร้กระดาษ ( Paperless)
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
และนำไปสู่การพัฒนา
บริการด้าน AI อย่างต่อเนื่อง

เปลี่ยนแปลง และผลักดัน
เพื่อทำงานร่วมกับ
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

มหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัย
ระดับโลก

ไม่ว่าใครก็เรียนได้ ด้วยการพัฒนา
หลักสูตรที่เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(LIFELONG LEARNING)
เพื่อนำไปสู่ยกระดับการศึกษาไทย
ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก

ยกระดับการศึกษาไทย
ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก

คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษา วิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการ บริการวิชาพื้นฐาน บริหารโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือกับนานาชาติ

35 คณะ
649 หลักสูตร
ข้อมูล ณ สิงหาคม พ.ศ. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม