วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ สถิติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิวกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิวกรรมและชีวสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิวกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิวกรรมและชีวสารสนเทศ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิวกรรม

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบรูณาการ (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (สัตววิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสง่ิแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา

คณะสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิวกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิวกรรมและชีวสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิวกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิวกรรมและชีวสารสนเทศ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิวกรรม

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบรูณาการ (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (สัตววิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสง่ิแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา

คณะสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม