แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ

 

9 เหตุผลดีๆ ของการเป็น
“นิสิตแลกเปลี่ยน" ที่ต่างประเทศ

 1. เรียนรู้ระบบการศึกษาที่ต่างออกไป
 2. ได้ภาษาใหม่ๆและได้พัฒนาทักษะทางภาษา
 3. ได้เพื่อนใหม่
 4. ค้นพบและลองทำอะไรด้วยตัวเอง
 5. การท่องเที่ยว
 6. เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 7. ประสบการณ์เปลี่ยนแปลงชีวิต
 8. ทำให้โปรไฟล์ดูโดดเด่น
 9. ได้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการตนเอง มีวินัยในตัวเอง การบริหารจัดการด้านการเงินให้เพียงพอกับทุนที่ได้รับ
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12 สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนไปต่างประเทศ

 1. พาสปอร์ตและยื่นขอวีซ่า (ในบางประเทศ)
 2. ตรวจสอบสภาพอากาศ
 3. ภาษาการสื่อสาร
 4. เงิน อัตราแลกเปลี่ยน
 5. ข้อมูลการท่องเที่ยว แผนที่ขนส่งมวลชน
 6. อาหารการกิน
 7. เสื้อผ้า
 8. ที่พัก
 9. ซิมการ์ดและอินเทอร์เน็ต
 10. เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม
 11. ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี
 12. ประกันการเดินทาง

อยากไปเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน ต้องทำอย่างไร

 1. หาข้อมูลเบื้องต้นว่าสนใจไปทำกิจกรรมทางวิชาการประเภทใด เช่น การศึกษาระยะสั้นแบบหนึ่งภาคการศึกษา ฝึกงาน วิจัย ฝึกอบรม ที่สถาบันใด ประเทศใด งบประมาณที่ใช้จากแหล่งใด เช่น นิสิตออกค่าใช้จ่ายเอง หรือขอรับทุนสนับสนุน เป็นต้น
 2. ขอรับคำปรึกษา คำแนะนำจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุในการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันที่จะเดินทางไป
  2. อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับคำแนะนำเชิงวิชาการ การวางแผนการศึกษา รายวิชาที่ใช้เทียบโอนหน่วยกิต แนวทางการเลือกสถาบันการศึกษา Connectionอาจารย์ชาวชาติ ตลอดจนแหล่งทุน เป็นต้น
  3. เพื่อน รุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศ เพื่อได้แรงบันดาลใจ เทคนิคดีดี
 3. ติดต่อประสานงาน จนได้รับจดหมายตอบรับ หรือหนังสือเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการจากสถาบันที่จะเดินทางไป โดยระบุกำหนดการ และวันที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน
 4. เตรียมเอกสาร หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสารสายการบิน สัมภาระ ประสานงานที่พัก แลกเงิน ฯลฯ
 5. ยื่นเรื่องขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ไที่ เว็บไซด์ของกองวิเทศสัมพันธ์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยก่อน