ทำเนียบอธิการบดี

history

พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน


อธิการบดีคนที่ 1 [2486-2488]


history

นายทวี บุญยเกตุ


อธิการบดีคนที่ 2 [2488-2489]


history

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ


อธิการบดีคนที่ 3 [2489-2501]


history

ศาสตราจารย์ อินทรี จันทรสถิตย์


อธิการบดีคนที่ 4 [2501-2508] [2510-2512]


history

หม่อมหลวงชูชาติ กำภู


อธิการบดีคนที่ 5 [2508-2510]


history

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก


อธิการบดีคนที่ 7 [2518-2522]


เว็บไซต์


history

ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล


อธิการบดีคนที่ 10 [2529-2535]


history

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์


อธิการบดีคนที่ 11 [2535-2539]


history

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร


อธิการบดีคนที่ 12 [2539-2545]