ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิต

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุประเภทของทุนมีดังนี้

1.ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 10,000-72,000 ต่อปีการศึกษา

2.ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุมูลค่าทุนละ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา

3.ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฎิบัติงานตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน

"หน่วยทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาได้สำเร็จ ตามหลักสูตร"

คุณสมบัติของผู้นิสิตผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
 4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

ระยะเวลาดำเนินการ

รับสมัคร
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน
สัมภาษณ์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
ประกาศรายชื่อ
ปลายเดือนกรกฎาคม

สถานที่ให้บริการ

หน่วยทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพี สาคริก
โทร
0-2118-0175
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา
เช้า : 08:30 - 12.00 น.
บ่าย : 13.00 - 16.30 น.
รายละเอียด

ทุนบัณฑิตศึกษา
ทุนสนับสนุนงานวิจัยและทุนการศึกษา

แหล่งทุนภายใน

แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมีดังนี้

 1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินรายได้และดอกผลจากเงินกองทุน บัณฑิตวิทยาลัย
  1. เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า
   • สนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ
   • สนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ
   โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน และนิสิตคือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้เป็นผู้นำเสนอผลงาน
  2. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สนับสนุนเรื่องละ 20,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละเท่าๆกัน ตามชื่อผู้ที่สมัครขอรับเงินสนับสนุน
  3. ทุนผู้ช่วยสอน สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ภาควิชาได้คัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนในวิชาระดับพื้นฐาน โดยให้ทุนเป็นรายเดือน ดังนี้
   • นิสิตปริญญาโท 2,000 บาท/เดือน
   • นิสิตปริญญาเอก 3,000 บาท/เดือน
   โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ในประกาศในแต่ละภาคการศึกษา
history
 1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วงเงิน 15 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ทุน ดังนี้ (จะประกาศรับสมัครทุนเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย)
  1. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
   สนับสนุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
   • นิสิตปริญญาโท ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
   • นิสิตปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หรือไม่เกิน 5 ปี กรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก
  2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ
   ได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยที่นิสิตต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุนจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
   • นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
   • นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
  3. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree
   ได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยที่นิสิตต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุนจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
   • นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มาศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่เกิน 2 ปี
   • นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มาศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่เกิน 3 ปี
  นิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุน ให้จัดทำใบสมัครตามแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไว้ในประกาศ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงาน ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree
history
แหล่งทุนภายนอก
ติดตามได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

* ขอทราบรายละเอียดได้ที่หน่วยทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-942-8445-50 ต่อ 302 *

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุประเภทของทุนมีดังนี้

1.ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 10,000 - 72,000 ต่อปีการศึกษา

2.ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุมูลค่าทุนละ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา

3.ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฎิบัติงานตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน

bg
"หน่วยทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาได้สำเร็จ ตามหลักสูตร"

คุณสมบัติของผู้นิสิตผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
 4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

ระยะเวลาดำเนินการ

รับสมัคร
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน
สัมภาษณ์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
ประกาศรายชื่อ
ปลายเดือนกรกฎาคม

สถานที่ให้บริการ

หน่วยทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานิสิต ชั้น 3 อาคารระพี สาคริก
โทร
0-2118-0175
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา
เช้า : 08:30 - 12.00 น.
บ่าย : 13.00 - 16.30 น.
รายละเอียด

ทุนบัณฑิตศึกษา
ทุนสนับสนุนงานวิจัยและทุนการศึกษา

แหล่งทุนภายใน

แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมีดังนี้

 1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินรายได้และดอกผลจากเงินกองทุน บัณฑิตวิทยาลัย
  1. เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า
   • สนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท สำหรับ การนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ
   • สนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท สำหรับ การนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ
   โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน และนิสิตคือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้เป็นผู้นำเสนอผลงาน
  2. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สนับสนุนเรื่องละ 20,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละเท่าๆกัน ตามชื่อผู้ที่สมัครขอรับเงินสนับสนุน
  3. ทุนผู้ช่วยสอน สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ภาควิชา ได้คัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนในวิชาระดับพื้นฐาน โดยให้ทุนเป็นรายเดือน ดังนี้
   • นิสิตปริญญาโท 2,000 บาท/เดือน
   • นิสิตปริญญาเอก 3,000 บาท/เดือน
   โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ในประกาศในแต่ละภาคการศึกษา
history
 1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วงเงิน 15 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ทุน ดังนี้ (จะประกาศรับสมัครทุนเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย)
  1. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
   สนับสนุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
   • นิสิตปริญญาโท ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
   • นิสิตปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หรือไม่เกิน 5 ปี กรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก
  2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ
   ได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยที่นิสิตต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุนจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
   • นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
   • นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
  3. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree
   ได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยที่นิสิตต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุนจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
   • นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มาศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่เกิน 2 ปี
   • นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มาศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่เกิน 3 ปี
  นิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุน ให้จัดทำใบสมัครตามแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไว้ในประกาศ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงาน ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree
history
แหล่งทุนภายนอก
ติดตามได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

* ขอทราบรายละเอียดได้ที่หน่วยทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 029428445-50 ต่อ 302 *

history

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุประเภทของทุนมีดังนี้

 1. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ
  10,000 - 72,000 ต่อปีการศึกษา
 2. ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุมูลค่าทุนละ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา
 3. ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฎิบัติงานตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน
bg
"หน่วยทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาได้สำเร็จ ตามหลักสูตร"

คุณสมบัติของผู้นิสิตผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
 4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

ระยะเวลาดำเนินการ

รับสมัคร
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน
สัมภาษณ์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
ประกาศรายชื่อ
ปลายเดือนกรกฎาคม

สถานที่ให้บริการ

หน่วยทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานิสิต ชั้น 3 อาคารระพี สาคริก
โทร
0-2118-0175
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา
เช้า : 08:30 - 12.00 น.
บ่าย : 13.00 - 16.30 น.
รายละเอียด

ทุนบัณฑิตศึกษา
ทุนสนับสนุนงานวิจัยและทุนการศึกษา

แหล่งทุนภายใน

แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมีดังนี้

 1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินรายได้และดอกผลจากเงินกองทุน บัณฑิตวิทยาลัย
  1.1 เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า
  • สนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ
  • สนับสนุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ
  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน และนิสิตคือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้เป็นผู้นำเสนอผลงาน 1.2 เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
  สนับสนุนเรื่องละ 20,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละเท่าๆกัน
  ตามชื่อผู้ที่สมัครขอรับเงินสนับสนุน

  1.3 ทุนผู้ช่วยสอน สนับสนุนนิสิตนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่ภาควิชาได้คิด
  เลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนในระดับวิชาระดับพื้นฐาน โดยให้ทุนเป็นรายเดือน
  ดังนี้
  • นิสิตปริญญาโท 2,000 บาท/เดือน
  • นิสิตปริญญาเอก 3,000 บาท/เดือน
  โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ในประกาศในแต่ละภาคการศึกษา
history
 1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วงเงิน 15 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ทุน ดังนี้ (จะประกาศรับสมัครทุนเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย)
 2. 2.1 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สนับสนุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
  • นิสิตปริญญาโท ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
  • นิสิตปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หรือไม่เกิน 5 ปี กรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก
  2.2 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ ได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยที่นิสิตต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุนจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
  • นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
  • นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
  2.3 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree ได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยที่นิสิตต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุนจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
  • นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มาศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่เกิน 2 ปี
  • นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มาศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่เกิน 3 ปี
  นิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุน ให้จัดทำใบสมัครตามแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไว้ในประกาศ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงาน ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree
history
แหล่งทุนภายนอก

ติดตามได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

 

*ขอทราบรายละเอียดได้ที่หน่วยทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 029428445-50 ต่อ 302 *