ข้อปฏิบัติการใช้อีเมล

history

ข้อปฏิบัติในการใช้จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกประกาศ มก.

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 นั้นในการนี้จึงขอ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรทุกท่าน ทราบและพิจารณาโดยทั่วถึงกัน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

logo
history

จดหมายอิเล็กทรกนิกส์ (E-mail)

เป็นบริการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้มีเพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการ วิชาการ และ การบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน การบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงาน ผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ชื่อโดเมน (Domain) ที่จดทะเบียนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ พึงปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ขัดกับนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อปฏิบัติฉบับนี้ ใช้กับผู้ใช้ซึ่งอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลที่ปฏิบัติงานภายใต้การมอบอำนาจของหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “ผู้ใช้" บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้สามารถเข้าถึงโดยการระบุด้วยชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่าน โดยมีสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล เพื่อให้การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทำหน้าที่ปรับปรุงรายละเอียดข้อปฏิบัติให้ทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติฉบับนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงให้กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้

01.

ข้อปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

1.1 ผู้ใช้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

โดยพึงระวังไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านเพื่อใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองโดยมิชอบผู้ใช้ ต้องรักษารหัสผ่านเป็นความลับเฉพาะตัวและไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในนาม ของตนเองในทุกกรณีผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบและผลทางกฎหมายจากการใช้จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์และการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในนามของตนเอง

1.2 ผู้ใช้พึงทราบว่าผู้ดูแลระบบไม่มีสิทธิ์

ที่จะถามหรือร้องขอให้ผู้ใช้เปิดเผยรหัสผ่านประจำตัวเพื่อเข้าใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1.3 ผู้ใช้ต้องไม่เข้าใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้อื่น

ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม

1.4 การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม

(1) การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น

(2) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่จดหมายลูกโซ่

(3) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลชั้นความลับของมหาวิทยาลัย

(4) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลการประชุมของที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือในการประชุมอื่นๆ โดยที่มิได้มีหน้าที่ หรือมิได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม

(5) การปลอมแปลงหรือดัดแปลงชื่อผู้ส่งให้เข้าใจผิดว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ ส่งมาจาก บุคคลอื่น

(6) การปกปิดหรือดัดแปลงชื่อผู้ส่งในลักษณะที่ทำให้ไม่ให้ทราบชื่อผู้ส่ง

(7) การปลอมแปลงหรือดัดแปลงส่วนหัวจดหมาย เช่น เส้นทาง วันเวลาการส่ง

(8) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง ที่กล่าวร้ายต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

(9) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อความ ภาพ วีดีโอ เสียง ที่ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือแบ่งแยกทาง ศาสนา เชื้อชาติ หรือเพศ

(10) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง ที่มีลักษณะ หยาบคาย หรือลามกอนาจาร

(11) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่โปรแกรมหรืองานหรือเผยแพร่รหัสสำหรับใช้ เข้าถึงโปรแกรมหรืองาน ในลักษณะที่ละเมิดลิขสิทธิ์

(12) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระจายความคิดเห็นส่วนบุคคลที่มีต่อสังคม การเมือง ศาสนา ไปยังผู้รับที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์จะรับข่าวสาร

(13) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โฆษณาสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือส่งข้อความลักษณะของ สแปมเมล (Spam Mail) ไปยังผู้รับที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์จะรับข่าวสาร

(14) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลกระทบให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่าย ลดทอนประสิทธิภาพลง

(15) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระจายไวรัสหรือรหัสโปรแกรมที่เป็นอันตรายต่อระบบความ มั่นคงปลอดภัย

history history

02.

การจัดการรายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์

(Mailing List)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดให้มีระบบรายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างช่องทางการส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่ม รายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุรายชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ขึ้น ทะเบียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือรายชื่อแยกตามกลุ่มของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นข้อมูลปกปิดที่ไม่เผยแพร่ให้ผู้ใช้หรือหน่วยงานใด ๆการใช้รายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีข้อกำหนดเฉพาะดังนี้

2.1. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

ใช้รายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.2. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อแจ้งเตือน

หรือแจ้งข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยหรือการรักษาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย

2.3. สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดให้มีระบบรายชื่อบัญชีผู้ใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มย่อยตามคำร้องขอของหน่วยงาน

ซึ่งต้องให้ผู้ใช้สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อรับข่าวสารเอง และผู้ใช้สามารถถอนการเป็นสมาชิกเพื่องดรับข่าวสารนั้นได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่อนุญาตให้มีการสร้างบริการรายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดเอง เพื่อป้องกันการใช้รายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุรายชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้ไม่สมัครใจบอกรับ ทั้งนี้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการขอจดทะเบียนชื่อกลุ่ม ตลอดจนการตั้งชื่อกลุ่ม ตามความเหมาะสม

02.

การจัดการรายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์

(Mailing List)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดให้มีระบบรายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างช่องทางการส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่ม รายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุรายชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ขึ้น ทะเบียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือรายชื่อแยกตามกลุ่มของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นข้อมูลปกปิดที่ไม่เผยแพร่ให้ผู้ใช้หรือหน่วยงานใด ๆการใช้รายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีข้อกำหนดเฉพาะดังนี้

2.1. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

ใช้รายชื่อบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.2. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อแจ้งเตือน

หรือแจ้งข่าวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยหรือการรักษาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย

2.3. สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดให้มีระบบรายชื่อบัญชีผู้ใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

history

03.

โควตาบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้แต่ละรายจะมีโควตากำหนดการใช้งานดังนี้

3.1 ขนาดข้อมูลรวมที่เก็บในเซิร์ฟเวอร์ (Server)

3.2 ขนาดของไฟล์แนบต่อการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งฉบับ

3.3 จำนวนบัญชีผู้รับต่อการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งฉบับ

3.4 อัตราส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต่อวันเวลาที่กำหนด

3.5 จำนวนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต่อวันเวลาที่กำหนด

โควตาเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามประเภทและภารกิจของผู้ใช้ การกำหนดโควตาให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเพิ่มหรือลดค่าแต่ละบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม เพื่อให้การใช้งานและการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

04.

การตรวจระวังระบบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและให้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ตรวจดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่รับส่งตามปกติ แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องติดตั้งระบบบันทึกข้อมูล จราจรและการเฝ้าระวังเพื่อคงไว้ซึ่งบริการที่มั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สงวน สิทธิ์ในการใช้ระบบเฝ้าระวังเพื่อตรวจเนื้อหาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภัยต่อระบบคอมพิวเตอร์ และกลั่นกรอง หรือระงับการเผยแพร่นั้นโดยอัตโนมัติ ตลอดจนสงวนสิทธิ์การเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสืบสวน สอบสวน เมื่อระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนถึงปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือการร้อง ขอจากเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

history
history

05.

การระงับบัญชีจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์

บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ (Privilege) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอื้ออำนวยให้ผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้อื่นได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คงไว้ ซึ่งอํานาจในการจํากัด ระงับ หรือเพิกถอนสิทธิ์การใช้โดยไม่ ต้องแจ้ง ให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า หาก ได้รับแจ้งหรือตรวจพบการกระทําใดที่ขัดกับนโยบาย หรืออาจก่อให้เกิดปัญหา ความมั่นคง ปลอดภัยหรือเสถียรภาพของระบบ หรือการกระทำที่ขัดต่อนโยบายหรือกฎหมายแห่งรัฐ การ ระงับใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวปฏิบัติดังนี้

5.1 เมื่อผู้ใช้พ้นสภาพการอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์สามารถระงับบัญชีผู้ใช้ ซึ่งส่งผลให้การเข้าใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีนั้นถูกระงับไปด้วย หากแต่ผู้ใช้ยังสามารถมีใช้ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ติดต่อได้ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีกระบบหนึ่ง ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดบริการไว้ให้ (e-mail for Life)

5.2 ผู้ใช้สามารถร้องขอการขยายสิทธิ์การใช้บัญชีผู้ใช้

เพื่อคงสิทธิ์การใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิมไว้เมื่อต้องพ้นสภาพการอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยยื่นคำร้องผ่านผู้บริหารต้นสังกัดพร้อมแนบเหตุผลความจำเป็นส่งถึงสำนักบริการคอมพิวเตอร์ การอนุญาตและระยะเวลาการขยายสิทธิ์ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์หรือ ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

5.3 บัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ สามารถถูกระงับการใช้งาน

โดยคำร้องขอจากหัวหน้าภาควิชา หรือคณบดี หรือผู้บริหารที่เทียบเท่ากับหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี หากพบว่ามีการใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ในสังกัดของหน่วยงานที่ขัดกับนโยบายฉบับนี้

5.4 บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ สามารถถูกระงับการใช้งาน โดยทันทีโดยผู้ดูแลระบบ

หากตรวจพบว่ามีการใช้งานที่ส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้อยลง หรือขัดต่อนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยผู้ใช้หรือการลักลอบเข้าใช้โดยผู้อื่น ทั้งนี้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีสิทธิ์ระงับการใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า