แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์แมลง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่ที่ภาควิชากีฏวิทยา ชั้น 2 คณะเกษตร มีการจัดแสดงตัวอย่างแมลงที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาชีวิตนิเวศวิทยาของแมลง

พิพิธภัณฑ์แมลง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างแมลงโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับงานศึกษา,วิจัย ของนักอนุกรมวิธาน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจเกี่ยวกับแมลงชนิดต่างๆ ทั้งที่มีคุณประโยชน์และที่มีโทษต่อมนุษย์ ทำให้เข้าใจถึงลักษณะความเป็นไปของแมลงต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างได้ผล

สอบถามรายละเอียด

โทร. 02-561-4882 กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม
(เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

สอบถามรายละเอียด

เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.
ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ไม่เสียค่าเข้าชม)

พิพิธภัณฑ์มด

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมดแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 ตั้งอยู่ชั้น 2 ตึกวินิจวนันดร คณะวนศาสตร์ บริเวณโถงด้านหน้าจะพบหุ่นจำลองของ รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา หรืออาจารย์เดชา ผู้หลงใหลกับเรื่องราวมดตัวจิ๋ว “มด" ถูกนำมาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน คือ

  • มหัศจรรย์แห่งมด
  • สายใยสัมพันธ์แห่งมด
  • คุณค่าอนันต์แห่งมด
  • ชีวิตอัศจรรย์แห่งมด

โดยเนื้อหาบอกเล่าตั้งแต่เรื่องต้นกำเนิดของมด ร่างกายของมด ความแตกต่างของมดกับแมลงทั่วไป อาหารของมด ความสัมพันธ์ระหว่างมดกับมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันมานาน, มดกับสิ่งแวดล้อม, มดกับพืชที่พึ่งพาอาศัยกัน และมดกับสัตว์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการนำมดสายพันธุ์ต่างๆ มาให้ศึกษาและส่องดูอย่างใกล้ชิดด้วย “แว่นขยายมด"

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตึกวินิจวนันดร ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2579 0176 ต่อ 510
คุณฟัก 080-457 1826

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์)
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ก่อนเข้าชม

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2483 บริเวณแผนกทดลองเพาะเลี้ยง เกษตรกลาง บางเขน เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวรูปโดมมีปีกสองปีก ในระยะแรกมีตู้กระจกเลี้ยงปลาขนาดประมาณหนึ่งลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒๐ ตู้

ระยะแรก ปลาที่นำมาแสดงเป็นปลาน้ำจืดที่นิยมเลี้ยง และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2516 กรมประมงได้มีความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนนาดา ในการจัดตั้งสถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ ที่เกษตรกลาง บางเขน และลงนามในสนธิสัญญาโครงการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่ แผนกทดลองเพาะเลี้ยงเกษตรกลาง บางเขน จึงได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติด้วย

ในปี 2517-2518 กรมประมง ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการ ซึ่งตามข้อตกลงรัฐบาลแคนนาดาที่จะจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสถานแสดงพันธุ์ปลามาให้ทั้งหมด

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น สร้างแล้วเสร็จและได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ บางเขน เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2521 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดสำหรับกรมประมง

ต่อมาในปี พ.ศ.2546 กรมประมงได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
แบ่งเป็นโซนจัดแสดง 2 ชั้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมประมง (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2940-6543   โทรสาร : 0-2940-5623
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/BkkAquariumcom/

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์)
เวลา 10.00 - 16.00 น.วันและเวลาทำการ
วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์)
เวลา 10.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็ก นักเรียน นักศึกษา 10 บาท
ผู้สูงอายุ คนพิการเข้าชมฟรี

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมกับ บริษัทไบเออร์ไทย และ ไบเออร์ เอจี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bayer AG, Germany) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง หรือ Bee Learning Center ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแห่งแรกของเอเชีย โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากผึ้งอย่างยั่งยืน และให้ความรู้แก่บุคคลทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำความรู้จักเกี่ยวกับผึ้งใน ทุกมิติของแมลงผสมเกสร และช่วยกันอนุรักษ์ผึ้งให้คงอยู่ในระบบนิเวศเพื่อสร้างการเกษตรที่ยั่งยืน ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่การทำงานที่เกี่ยวกับผึ้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณอาคารวิจัยกีฎวิทยา ด้านถนนวิภาวดีรังสิต (อยู่ในพื้นที่ด้านหลังของสวนกล้วยไม้ระพีสาคริก) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และทุกวันพุธ เวลา 9.00-10.00 น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center)
เว็บไซต์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Fackbook : Bee learning

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์
กายวิภาคศาสตร์
ทางสัตวแพทย์

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์สำหรับนิสิตสัตวแพทย์ นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขากายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งนิสิตในสาขาที่ใกล้เคียง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

ติดตามรายละเอียด

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ตั้งอยู่ที่บริเวณโถงชั้นล่างของอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ใกล้กับสภาวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน มีพื้นที่ประมาณ 300 ตรม.

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 มีการเก็บรวบรวมตัวอย่างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์สัตววิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ 1 ใน 12 แหล่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยาจัดแสดง นิทรรศการและตัวอย่างสัตว์ในรูปแบบความหลากหลายและวิวัฒนาการของ อาณาจักรสัตว์ที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลและพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายของสัตว์โดยบุคลากรของภาควิชาสัตววิทยา ตัวอย่างที่เป็น highlights ของพิพิธภัณฑ์สัตววิทยามีความหลากหลายในแง่ สถานภาพใกล้สูญพันธ์ หายาก และยังมีตัวอย่างจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่ให้ความรู้หลากหลาย เช่น กลุ่มหอยทะเล จระเข้ นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เช่นนิทรรศการกะดูก เป็นต้น ทั้งนี้

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยายังเป็นแหล่งข้อมูลด้านการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์ให้กับนักวิจัยไทยและต่างประเทศโดยมีส่วนที่เป็นตัวอย่างอ้างอิงมาจากงานวิจัยของคณาจารย์ซึ่งมีการค้นพบชนิดพันธ์ุใหม่ของโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น แมลงชีปะขาว พยาธิตัวตืดปาดเรียวมลายู เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว
ภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตร

จัดดำเนินการ “พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว" สำหรับให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป นักวิจัย หรือผู้ที่เห็นความสำคัญของข้าวได้เข้าศึกษาวิถีข้าวไทย โดยมีการจัดนิทรรศการกำเนิดข้าวไทย ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เกี่ยวกับข้าว การสาธิตกรรมวิธีการนวด สีข้าวทั้งแบบโบราณ โดยครกไม้ และการฝัดข้าว และวิธีการแบบสมัยใหม่โดยเครื่องสีข้าว เยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้านข้าวของ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว สร้างความเข้าใจในอาชีพการทำนาเพื่อปรับเจตคติให้เห็นความสำคัญของข้าวและอาชีพการทำนามากยิ่งขึ้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรือนแล็บข้าว (หลังที่ 2) ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
โทร. 02 5793130 / ภายใน 1326-7 ต่อ 125
Website : corsat.agr.ku.ac.th

วันและเวลาทำการ

ติดต่อผู้ดูแลเพื่อขอเข้าชม
email : agrtns@ku.ac.th

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์ภาษา มก.

ทางศูนย์ภาษามีภาษาให้เลือกเรียนถึง 14 ภาษา

ภาษาที่เปิด : อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลี่ยน โปรตุเกส เวียดนาม ลาว เขมร และอินโดนีเซีย

คอร์สเรียนของศูนย์ภาษา มีหลาย Levels ให้เลือก ตามความต้องการของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น

  • คอร์สภาษาเบื้องต้น
  • คอร์สเตรียมตัวสอบ
  • คอร์สสำหรับใช้ในที่ทำงานหรือภาคธุรกิจ
  • คอร์สเฉพาะด้าน เช่น Writing, Grammar
  • คอร์สพิเศษสำหรับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน และเด็กอายุ 7-9 ปี

การเรียนการสอน ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพในด้านนั้นๆเป็นผู้สอน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://lang.human.ku.ac.th/