แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง 60 ปี มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่บนอาคารวิจัยกีฏวิทยา ด้านถนนวิภาวดีรังสิต (อยู่ในพื้นที่ด้านหลังของสวนกล้วยไม้ระพีสาคริก) มีการจัดแสดงตัวอย่างแมลงที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาชีวิตนิเวศวิทยาของแมลง

พิพิธภัณฑ์แมลง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างแมลงโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับงานศึกษา,วิจัย ของนักอนุกรมวิธาน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจเกี่ยวกับแมลงชนิดต่างๆ ทั้งที่มีคุณประโยชน์และที่มีโทษต่อมนุษย์ ทำให้เข้าใจถึงลักษณะความเป็นไปของแมลงต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างได้ผล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สอบถามรายละเอียด

โทร. 02-942-8350 กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม
(เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

วันและเวลาเปิดทำการ

เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00–16.00 น.
ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พิพิธภัณฑ์มด

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมดแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 ตั้งอยู่ชั้น 2 ตึกวินิจวนันดร คณะวนศาสตร์ บริเวณโถงด้านหน้าจะพบหุ่นจำลองของ รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา หรืออาจารย์เดชา ผู้หลงใหลกับเรื่องราวมดตัวจิ๋ว “มด" ถูกนำมาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน คือ

  • มหัศจรรย์แห่งมด
  • สายใยสัมพันธ์แห่งมด
  • คุณค่าอนันต์แห่งมด
  • ชีวิตอัศจรรย์แห่งมด

โดยเนื้อหาบอกเล่าตั้งแต่เรื่องต้นกำเนิดของมด ร่างกายของมด ความแตกต่างของมดกับแมลงทั่วไป อาหารของมด ความสัมพันธ์ระหว่างมดกับมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันมานาน, มดกับสิ่งแวดล้อม, มดกับพืชที่พึ่งพาอาศัยกัน และมดกับสัตว์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการนำมดสายพันธุ์ต่างๆ มาให้ศึกษาและส่องดูอย่างใกล้ชิดด้วย “แว่นขยายมด"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตึกวินิจวนันดร ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-93759-6491

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์)
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ก่อนเข้าชม

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแหล่งเก็บรักษาสิ่งมีชีวิตในน้ำหลายประเภท ทั้งสัตว์น้ำ ปลาชนิดต่างๆ สาหร่ายชนิดต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือประมงพื้นบ้าน อาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่กลางน้ำ ภายในเป็นห้องโถงค่อนข้างใหญ่ พื้นที่ส่วนหนึ่งกั้นไว้สำหรับเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อการวิจัยและอ้างอิง อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสัตว์ที่สตัฟฟ์ไว้ บางชิ้นเป็นโครงกระดูก มีป้ายนิทรรศการที่ให้ข้อมูลชัดเจนอยู่ใกล้ๆ และมีรูปประกอบ ข้อมูลมีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ลักษณะเด่น แหล่งอาศัย และอาหาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8364   โทรสาร : 0-2942-8364
เว็บไซต์ : http://www.fish.ku.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 26, 29, 34, 39, 59, 503, 524, 114, 522

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมกับ บริษัทไบเออร์ไทย และ ไบเออร์ เอจี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bayer AG, Germany) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง หรือ Bee Learning Center ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแห่งแรกของเอเชีย โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากผึ้งอย่างยั่งยืน และให้ความรู้แก่บุคคลทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำความรู้จักเกี่ยวกับผึ้งใน ทุกมิติของแมลงผสมเกสร และช่วยกันอนุรักษ์ผึ้งให้คงอยู่ในระบบนิเวศเพื่อสร้างการเกษตรที่ยั่งยืน ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่การทำงานที่เกี่ยวกับผึ้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณอาคารวิจัยกีฎวิทยา ด้านถนนวิภาวดีรังสิต (อยู่ในพื้นที่ด้านหลังของสวนกล้วยไม้ระพีสาคริก) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และทุกวันพุธ เวลา 9.00-10.00 น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center)
เว็บไซต์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Fackbook : Bee learning

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์
กายวิภาคศาสตร์
ทางสัตวแพทย์

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์สำหรับนิสิตสัตวแพทย์ นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขากายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งนิสิตในสาขาที่ใกล้เคียง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

ติดตามรายละเอียด

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ตั้งอยู่ที่บริเวณโถงชั้นล่างของอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ใกล้กับสภาวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน มีพื้นที่ประมาณ 300 ตรม.

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 พิพิธภัณฑ์สัตววิทยาเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ภายในจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายและวิวัฒนาการของอาณาจักรสัตว์ ตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ และนิทรรศการนก นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเรื่องอื่นๆ หมุนเวียนทุกปี และมีร้านขายของที่ระลึก
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา :  http://zmku.sci.ku.ac.th 
หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
facebook : Zoological Museum, Kasetsart University
วันและเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตววิทยา เลขที่ 50 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 02 562 5555 ต่อ 647803

 

พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว
ภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตร

จัดดำเนินการ “พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว" สำหรับให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป นักวิจัย หรือผู้ที่เห็นความสำคัญของข้าวได้เข้าศึกษาวิถีข้าวไทย โดยมีการจัดนิทรรศการกำเนิดข้าวไทย ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เกี่ยวกับข้าว การสาธิตกรรมวิธีการนวด สีข้าวทั้งแบบโบราณ โดยครกไม้ และการฝัดข้าว และวิธีการแบบสมัยใหม่โดยเครื่องสีข้าว เยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้านข้าวของ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว สร้างความเข้าใจในอาชีพการทำนาเพื่อปรับเจตคติให้เห็นความสำคัญของข้าวและอาชีพการทำนามากยิ่งขึ้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรือนแล็บข้าว (หลังที่ 2) ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
โทร. 02 5793130 / ภายใน 1326-7 ต่อ 125
Website : corsat.agr.ku.ac.th

วันและเวลาทำการ

ติดต่อผู้ดูแลเพื่อขอเข้าชม
email : agrtns@ku.ac.th

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้สืบค้น เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย สามบูรพาจารย์ผู้วางรากฐานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประวัติบุคคลสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ และกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตในอดีต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ชั้น 4
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.strong> 0 2942 8616 ต่อ 426-430
อีเมลstrong> archives@ku.ac.th
Website http://archives.lib.ku.ac.th/index.php

พิพิธภัณฑ์แมลง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่ที่ภาควิชากีฏวิทยา ชั้น 2 คณะเกษตร มีการจัดแสดงตัวอย่างแมลงที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาชีวิตนิเวศวิทยาของแมลง

พิพิธภัณฑ์แมลง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างแมลงโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับงานศึกษา,วิจัย ของนักอนุกรมวิธาน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจเกี่ยวกับแมลงชนิดต่างๆ ทั้งที่มีคุณประโยชน์และที่มีโทษต่อมนุษย์ ทำให้เข้าใจถึงลักษณะความเป็นไปของแมลงต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างได้ผล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สอบถามรายละเอียด

โทร. 02-561-4882 กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม
(เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

สอบถามรายละเอียด

เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.
ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ไม่เสียค่าเข้าชม)

พิพิธภัณฑ์มด

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมดแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 ตั้งอยู่ชั้น 2 ตึกวินิจวนันดร คณะวนศาสตร์ บริเวณโถงด้านหน้าจะพบ
หุ่นจำลองของ รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา หรืออาจารย์เดชา ผู้หลงใหลกับเรื่องราวมดตัวจิ๋ว “มด" ถูกนำมาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน คือ

  • มหัศจรรย์แห่งมด
  • สายใยสัมพันธ์แห่งมด
  • คุณค่าอนันต์แห่งมด
  • ชีวิตอัศจรรย์แห่งมด

โดยเนื้อหาบอกเล่าตั้งแต่เรื่องต้นกำเนิดของมด ร่างกายของมด ความแตกต่างของมดกับแมลงทั่วไป อาหารของมด ความสัมพันธ์ระหว่างมดกับมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันมานาน, มดกับสิ่งแวดล้อม, มดกับพืชที่พึ่งพาอาศัยกัน และมดกับสัตว์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการนำมดสายพันธุ์ต่างๆ มาให้ศึกษาและส่องดูอย่างใกล้ชิดด้วย “แว่นขยายมด"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตึกวินิจวนันดร ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-93759-6491

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์)
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ก่อนเข้าชม

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแหล่งเก็บรักษาสิ่งมีชีวิตในน้ำหลายประเภท ทั้งสัตว์น้ำ ปลาชนิดต่างๆ สาหร่ายชนิดต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือประมงพื้นบ้าน อาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่กลางน้ำ ภายในเป็นห้องโถงค่อนข้างใหญ่ พื้นที่ส่วนหนึ่งกั้นไว้สำหรับเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อการวิจัยและอ้างอิง
อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสัตว์ที่สตัฟฟ์ไว้ บางชิ้นเป็นโครงกระดูก มีป้ายนิทรรศการที่ให้ข้อมูลชัดเจนอยู่ใกล้ๆ และมีรูปประกอบ ข้อมูลมีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ลักษณะเด่น แหล่งอาศัย และอาหาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8364   โทรสาร : 0-2942-8364
เว็บไซต์ : http://www.fish.ku.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 26, 29, 34, 39, 59, 503, 524, 114, 522

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมกับ บริษัทไบเออร์ไทย และ ไบเออร์ เอจี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bayer AG, Germany) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง หรือ Bee Learning Center ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแห่งแรกของเอเชีย โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากผึ้งอย่างยั่งยืน และให้ความรู้แก่บุคคลทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำความรู้จักเกี่ยวกับผึ้งใน ทุกมิติของแมลงผสมเกสร และช่วยกันอนุรักษ์ผึ้งให้คงอยู่ในระบบนิเวศเพื่อสร้างการเกษตรที่ยั่งยืน ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่การทำงานที่เกี่ยวกับผึ้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณอาคารวิจัยกีฎวิทยา ด้านถนนวิภาวดีรังสิต (อยู่ในพื้นที่ด้านหลังของสวนกล้วยไม้ระพีสาคริก) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันและเวลาทำการ
สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 02-942-8350 โทรสาร 02-561-4882
กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม
(เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน หัวหน้าภาควิชากีฎวิทยาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
ปิดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center)
เว็บไซต์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Fackbook : Bee learning

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์
กายวิภาคศาสตร์
ทางสัตวแพทย์

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์สำหรับนิสิตสัตวแพทย์ นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขากายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งนิสิตในสาขาที่ใกล้เคียง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

ติดตามรายละเอียด

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ตั้งอยู่ที่บริเวณโถงชั้นล่างของอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ใกล้กับสภาวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน มีพื้นที่ประมาณ 300 ตรม.

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 พิพิธภัณฑ์สัตววิทยาเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ภายในจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายและวิวัฒนาการของอาณาจักรสัตว์ ตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ และนิทรรศการนก นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเรื่องอื่นๆ หมุนเวียนทุกปี และมีร้านขายของที่ระลึก
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา :  http://zmku.sci.ku.ac.th 
หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 
facebook : Zoological Museum, Kasetsart University
วันและเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตววิทยา เลขที่ 50 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 02 562 5555 ต่อ 647803
 

พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว
ภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตร

จัดดำเนินการ “พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว" สำหรับให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป นักวิจัย หรือผู้ที่เห็นความสำคัญของข้าวได้เข้าศึกษาวิถีข้าวไทย โดยมีการจัดนิทรรศการกำเนิดข้าวไทย ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เกี่ยวกับข้าว การสาธิตกรรมวิธีการนวด สีข้าวทั้งแบบโบราณ โดยครกไม้ และการฝัดข้าว และวิธีการแบบสมัยใหม่โดยเครื่องสีข้าว เยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้านข้าวของ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว สร้างความเข้าใจในอาชีพการทำนาเพื่อปรับเจตคติให้เห็นความสำคัญของข้าวและอาชีพการทำนามากยิ่งขึ้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรือนแล็บข้าว (หลังที่ 2) ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
โทร. 02 5793130 / ภายใน 1326-7 ต่อ 125
Website : corsat.agr.ku.ac.th

วันและเวลาทำการ

ติดต่อผู้ดูแลเพื่อขอเข้าชม
email : agrtns@ku.ac.th

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้สืบค้น เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย สามบูรพาจารย์ผู้วางรากฐานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประวัติบุคคลสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ และกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตในอดีต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ชั้น 4
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 426-430
อีเมล archives@ku.ac.th
Website https://archives.lib.ku.ac.th/index.php