ผลิตภัณฑ์ มก.

ผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายเป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาของนักวิจัยสถาบันฯ ตามหลักวิชาการ จนมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ได้แก่ โปรตีนเกษตร ผลิตภัณฑ์เคลิคัพ ผงโรยข้าว น้ำปลาหวาน ไวน์เกษตร ข้าวกาบา ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป Fruit Vinegar Drink ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร ข้าวตูเอ็กซ์เพรส อาหารเช้า Morning Pops เป็นต้น
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดตามได้ที่
http://www.ifrpd.ku.ac.th/th/products/index.php
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตภัณฑ์นมเกษตร

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตนมเกษตร มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพมากว่า 45 ปี ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุง บรรจุขวด และน้ำดื่มบรรจุขวด มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก อย. HACCP และ GMP (Good Manufacturing Practice)
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดตามได้ที่

https://www.facebook.com/kudairymilk
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI)

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ หรือ KAPI มุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง KAPIOKU , ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN , ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร Plai Siam , สินค้าที่ระลึก เป็นต้น
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดตามได้ที่

http://kapi.ku.ac.th/

ผลิตภัณฑ์ของศูนย์หนังสือ

ศูนย์หนังสือ มก. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการศึกษาอันได้แก่ หนังสือ และสื่อการเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก โดยมุ่งเน้นการบริการแบบครบวงจร ทั้งด้านการขายปลีก ขายส่งและจัดจำหน่าย รวมทั้งบริการสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยจำหน่ายอีกด้วย ได้แก่ กระบอกน้ำ เสื้อยืดกระเป๋าผ้า กรอบรูป ปฏิทิน ผ้าคลุม หน้ากากอนามัย เป็นต้น
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดตามได้ที่

http://www.kubookol.com/
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Scrap shop ร้านรักษ์โลก

Scrap shop เป็นร้านที่ช่วยรณรงค์การรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมและพัฒนาการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการออกแบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เวลาทำการ : เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดตามได้ที่

https://www.facebook.com/scrapshopkaset/

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยอื่น ๆ