ศิลปะและมนุษย์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา