หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,200 License
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อโปรแกรม สำหรับการประชุม การเรียน การสอน CISCO Webex จำนวน 501 License
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล จำนวน 1,000 license
ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศบริการวิชาการ
ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เคริอช่ายสมรรถสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายหลักพร้อมติดตั้งอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 ระบบ