สังคม, วารสาร, สารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สําหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สําหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์