ผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ และการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) ภายใต้งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ทำหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับ “รางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น IP Champion ประจำปี ๒๕๖๒"

โดยดำเนินงานอย่างครบวงจรตั้งแต่การให้บริการด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารขอรับความคุ้มครองยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา การติดตามแก้ไขจนถึงขั้นตอนรับจดทะเบียน การดำเนินการในการปกป้องและรักษาสิทธิตลอดอายุความคุ้มครอง การจัดหาผู้ใช้ประโยชน์ การเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำบันทึกข้อตกลง และการจัดการสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
สำนักงานบริการวิชาการ

 

 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

Kasetsart University Business Incubation Center: KU-BIC

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปขยายผลเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบของการบ่มเพาะธุรกิจ

หน้าที่:

ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยจัดทีมที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงสนับสนุนในช่วงของการบ่มเพาะธุรกิจ สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจ เช่น พื้นที่สำนักงาน อุปกรณ์ งบประมาณสนับสนุนในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และนำเสนอช่องทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกนิทรรศการต่างๆ การพาออกรายการโทรทัศน์และสื่อวิทยุ เป็นต้น

เป้าหมาย:

สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเป็นทางเลือกให้กับนิสิตและบุคลากรที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งจนก้าวไปสู่บริษัทเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

กลุ่มเป้าหมาย:

นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก ที่มีความมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการ

 

 

ติดต่อ

สำนักงานบริการวิชาการ

  • สถานที่ตั้ง

  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล
  • เว็บไซต์
ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02 942 8925, 02 942 8812 ต่อ 501, 502
kuservice@ku.th
https://kuservice.ku.ac.th/

ประสานงานถ่ายทอดเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์