กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระการดำรงตำแหน่ง 12 กันยายน 2564 - ปัจจุบัน

[ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]

history

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


history

นายกฤษฎา บุณยสมิต


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.กฤษณะ สาคริก


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history
chumpol.jpg

พลเอก นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.สมพร อิศวิลานนท์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

history

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดี

 

history

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

ประธานกรรมการวิชาการ

history

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

ประธานสภาพนักงาน มก.

history

นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

history

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

history

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

history

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย

คณบดี คณะเกษตร

history

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

history

ศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

history

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

history

รศ.บัญชา ขวัญยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

history

นางพงศ์พงา เนตรหาญ

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

history

ผศ.ธานินทร์ คงศิลา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

history

นางสุขวิมล ช่างชำนิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระการดำรงตำแหน่ง 12 กันยายน 2564 - ปัจจุบัน

[ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]

history

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


history

นายกฤษฎา บุณยสมิต


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.กฤษณะ สาคริก


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

พลเอก นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.สมพร อิศวิลานนท์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

history

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดี

 

history

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

ประธานกรรมการวิชาการ

history
veerakaset.jpg

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

ประธานสภาพนักงาน มก.

history

นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

history

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

history

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

history

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย

คณบดี คณะเกษตร

history

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

history

ศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์

history

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

history

รศ.บัญชา ขวัญยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

history

นางพงศ์พงา เนตรหาญ

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

history

ผศ.ธานินทร์ คงศิลา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

history

นางสุขวิมล ช่างชำนิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระการดำรงตำแหน่ง 12 กันยายน 2564 - ปัจจุบัน

[ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]

 
 
history

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 
 
history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


 
history

นายกฤษฎา บุณยสมิต


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.กฤษณะ สาคริก


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

พลเอก นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.สมพร อิศวิลานนท์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

history

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดี

 

history

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตรี

ประธานกรรมการวิชาการ

history

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

ประธานสภาพนักงาน มก.

history

นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

history

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

history

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

history

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย

คณบดี คณะเกษตร
 

history

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

history

ศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์

history

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

history

รศ.บัญชา ขวัญยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

history

นางพงศ์พงา เนตรหาญ

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

history

ผศ.ธานินทร์ คงศิลา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

history

นางสุขวิมล ช่างชำนิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์