การศึกษา

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

18 พฤศจิกายน 2563
วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

วิทยาเขตกำแพงแสน
10 พฤศจิกายน 2563
วิทยาเขตศรีราชา กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

วิทยาเขตศรีราชา
10 พฤศจิกายน 2563
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
10 พฤศจิกายน 2563