การศึกษา

กำหนดการรับสมัคร KU TCAS 2565 รอบ 2 Quota

เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2565

บางเขน
18 มกราคม 2565
TCAS 2565 คณะบริหารธุรกิจ มก.

TCAS 2565 คณะบริหารธุรกิจ มก.

บางเขน
3 ธันวาคม 2564
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE รุ่นที่ 29 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

1 พฤศจิกายน 2564