การศึกษา

รับสมัครนิสิต ป.โท การบริหารและพัฒนาสังคม

ภาคปกติถึง 21 เมษายน 2566 ภาคพิเศษถึง 21 พฤษภาคม 2566

บางเขน
18 มกราคม 2566
รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 22

รอบแรก สมัครตังแต่วันนี้ - 3 มี.ค. 66 รอบสอง วันที่ 4 มี.ค. - 12 พ.ค. 66

บางเขน
13 ธันวาคม 2565
Master of Arts English for International Communication

เปิดรับสมัครนิสิต ป.โท ปีการศึกษา 2566 ถึง 21 เมษายน 2566

บางเขน
21 พฤศจิกายน 2565
KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับ 8 โครงการ

บางเขน
28 กันยายน 2565
KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota

รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร

บางเขน
21 พฤศจิกายน 2565
KU TCAS 66 รอบที่ 3 Admission

เกณฑ์การคัดเลือก

บางเขน
25 ตุลาคม 2565