การศึกษา

รับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

บางเขน
7 มกราคม 2564
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

18 พฤศจิกายน 2563
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ

รับสมัครนิสิตใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2564

บางเขน
11 พฤศจิกายน 2563
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
9 พฤศจิกายน 2563