บริหารธุรกิจ กฎหมาย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
นิตศิาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)
บัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัญชีมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (นานาชาติ)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
นิตศิาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
นิตศิาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)
บัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัญชีมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (นานาชาติ)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
นิตศิาสตรบัณฑิต