งานบริการ

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (อุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี /

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (อุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว