การศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (พลศึกษาและสุขศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการคหกรรมศาสตรศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวพลศึกษา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (พลศึกษาและสุขศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการคหกรรมศาสตรศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวพลศึกษา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์