ข่าวมหาวิทยาลัย

การประเมินอธิการบดี มก. รอบที่ 1 (1 ปี 6 เดือน)

เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

14 มกราคม 2565
ประกาศ มก. เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากร มก.

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ฉบับที่ 35

บางเขน
14 มกราคม 2565
KU GREEN MARKET PLACE

เปิดตลาดกรีน ช็อปรัก(ษ์) โลก เริ่ม 24 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

บางเขน
20 ธันวาคม 2564
ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ฉบับ

จากมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

บางเขน
26 ตุลาคม 2564
กำหนดการเปลี่ยนแปลง Webex Desktop App

ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

บางเขน
13 กันยายน 2564
ขอเชิญดาวน์โหลด คลิป KU change for the future

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนความคิดพลิกอนาคต

บางเขน
9 สิงหาคม 2564
บริการ Adobe Creative Cloud รูปแบบใหม่

สำหรับนิสิต และบุคลากร มก. เริ่ม 6 ก.ค. 64

บางเขน
7 กรกฎาคม 2564