ข่าวมหาวิทยาลัย

แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม OpenVPN

แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม OpenVPN

บางเขน
26 เมษายน 2564
KU Work & Learn from Home

เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ของ มก.

บางเขน
8 มิถุนายน 2563
การประกวด การเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น

หัวข้อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ

บางเขน
23 เมษายน 2564
บันทึกจากอธิการบดี กรณีโควิดระลอดใหม่

บันทึกจากอธิการบดี กรณีโควิดระลอดใหม่

บางเขน
23 เมษายน 2564
การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิต

และบคุลากร มก.

บางเขน
23 เมษายน 2564
การยกเว้นค่าปรับหนังสือ

ยกเว้นค่าปรับให้นับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บางเขน
20 เมษายน 2564