ข่าวมหาวิทยาลัย

เลื่อนการประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปี มก. 

เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

บางเขน
31 กรกฎาคม 2565
ประกาศแจ้ง การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive

เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

บางเขน
5 กรกฎาคม 2565
แจ้งปรับเปลี่ยนบริการซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud

เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความคล่องตัวมากขึ้น

บางเขน
18 กรกฎาคม 2565
มก. เป็นที่ 1 ของประเทศไทย ด้าน Life and Earth Sciences

โดย CWTS Leiden Ranking 2022

บางเขน
24 มิถุนายน 2565