วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีกรอบนโยบายการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการของศาสตร์ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการการจัดการ และด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้กับภูมิภาค โดยจัดตั้งคณะหลัก 4 คณะ ได้แก่
history ku

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีกรอบนโยบายการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการของศาสตร์ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการการจัดการ และด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้กับภูมิภาค โดยจัดตั้งคณะหลัก 4 คณะ ได้แก่
history ku

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีกรอบนโยบายการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการของศาสตร์ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการการจัดการ และด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้กับภูมิภาค โดยจัดตั้งคณะหลัก 4 คณะ ได้แก่
เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่