ประชุม/สัมมนา/อบรม

เรียนฟรี มีใบประกาศฯ บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร ”หลักการพื้นฐานของคุณธรรม”

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการบทเรี่ยนออนไลน์แบบเปิด

บางเขน
27 มีนาคม 2567
อบรมเสริมทักษะการพูด พิธีกรมืออาชีพ

จำนวน 3 รอบ 13 พฤษภาคม , 15 กรกฎาคม , 16 กันยายน 2567

บางเขน
26 ธันวาคม 2566
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

26 มิถุนายน 2567 , 5 ตุลาคม 2567

บางเขน
26 ธันวาคม 2566
อบรม การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

9-10 พ.ค. 67 , 6-7 ส.ค. 67

บางเขน
26 ธันวาคม 2566
อบรม ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รุ่นที่ 15 และ 16

ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

บางเขน
13 ธันวาคม 2566