ประชุม/สัมมนา/อบรม

ระบบสอบเข้ารับราชการกับการธำรงแผ่นดินราชวงศ์ซ่ง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ 31 สิงหาคม 2564

บางเขน
16 กรกฎาคม 2564
ความสำคัญของคาบสมุทรเกาหลีในประวัติศาสตร์จีน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 10 สิงหาคม 2564

บางเขน
16 กรกฎาคม 2564
เรียนออนไลน์ ภาษาจีน ในยุค COVID-19 กับสถาบันขงจื๊อ มก.

เริ่มเรียน 31 กรกฎาคม - 3 ตุลาคม 2564

บางเขน
24 มิถุนายน 2564
อบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้แก่ บุคลากร มก. ฟรี !!

มีหลายหลักสูตร ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

บางเขน
1 มิถุนายน 2564
The 3rd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI)

15-16 December 2021

บางเขน
27 พฤษภาคม 2564