ประชุม/สัมมนา/อบรม

KU LANG รุ่นที่ 79

รับสมัครแล้วถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

บางเขน
7 เมษายน 2564
การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 7 พ.ค. 2564 วันประชุมวิชาการ 9 มิ.ย. 2564

25 มีนาคม 2564
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10

สำหรับสอบบัตรผู้ประกาศของกสทช.

บางเขน
15 มีนาคม 2564
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บางเขน
18 กุมภาพันธ์ 2564
ขอเชิญนิสิต ระดับ ป.ตรี เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน ประจำปี 2564

บางเขน
25 มกราคม 2564
ประชุมวิชาการ ISET 2021

7-9 กรกฎาคม 2564

บางเขน
18 มกราคม 2564