ประชุม/สัมมนา/อบรม

โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ”จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน”

3 พฤษภาคม 2564
ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021

ครั้งที่ 1 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
26 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

ผ่านระบบออนไลน์ 28-30 เมษายน 2564

บางเขน
26 เมษายน 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ บุคลากร มก.

ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

บางเขน
23 เมษายน 2564
อบรมออนไลน์ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 9

เปิดรับสมัคร 10 พ.ค. - 10 มิ.ย. 64

บางเขน
22 เมษายน 2564
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
20 เมษายน 2564