ประชุม/สัมมนา/อบรม

ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

Kasetsart University : ปรับเปลี่ยนเพื่อเท่ากันการเปลี่ยนแปลง

บางเขน
2 เมษายน 2564
ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021

ครั้งที่ 1 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
26 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

ผ่านระบบออนไลน์ 28-30 เมษายน 2564

บางเขน
26 เมษายน 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ บุคลากร มก.

ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

บางเขน
23 เมษายน 2564
อบรมออนไลน์ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 9

เปิดรับสมัคร 10 พ.ค. - 10 มิ.ย. 64

บางเขน
22 เมษายน 2564
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
20 เมษายน 2564
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10

สำหรับสอบบัตรผู้ประกาศของกสทช.

บางเขน
15 มีนาคม 2564