เกษตร วนศาสตร์ ประมง สัตวแพทย์

คณะเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกําหนดอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเกษตร กําแพงแสน

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่นา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (โรคพืช)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปศุสัตว์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชน
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการกีฏวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (นานาชาติ)

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

คณะประมง

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (การจัดการประมง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (ชีววิทยาประมง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (ผลิตภัณฑ์ประมง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลีย้งสัตว์น้ำ)
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (การจัดการป่าไม้)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (วนวัฒนวิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (วนศาสตร์ชมุชน)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (วิศวกรรมป่าไม้)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชมุชน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน และการท่องเที่ยว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป่าไม้
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน และการท่องเที่ยว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาขาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ำตาล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และการจัดการสินค้าสิ่งทอ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ปรัชญาดุษฎีบบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)

คณะเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกําหนดอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเกษตร กําแพงแสน

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่นา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (โรคพืช)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปศุสัตว์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชน
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการกีฏวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (นานาชาติ)

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

คณะประมง

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (การจัดการประมง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (ชีววิทยาประมง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (ผลิตภัณฑ์ประมง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลีย้งสัตว์น้ำ)
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (การจัดการป่าไม้)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (วนวัฒนวิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (วนศาสตร์ชมุชน)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (วิศวกรรมป่าไม้)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชมุชน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน และการท่องเที่ยว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป่าไม้
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน และการท่องเที่ยว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาขาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ำตาล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และการจัดการสินค้าสิ่งทอ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ปรัชญาดุษฎีบบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)