หมายเลขโทรศัพท์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61 1258
0 2579 0113, 0 2579-0840,
0 2579 0870, 0 2942 8200-45,
0 942 8491-9
คณะเกษตร
61 1291-93
0 2579 0588, 0 2579 6130
คณะบริหารธุรกิจ
61  1448, 61 1116-7
0 2942 8777
คณะประมง
64 4076-96
0 2942 8364
คณะมนุษยศาสตร์
61  1438-39
0 2579 5566-8
คณะวนศาสตร์
61  1396, 61 1402
0 2579 0170
คณะวิทยาศาสตร์
64 6000
0 2562 5555 , 0 2562 5444
คณะวิศวกรรมศาสตร์
67 5000
0 2797 0999
คณะศึกษาศาสตร์
61 1808, 61 1810
02 942 8268-9
คณะเศรษฐศาสตร์
61 1538-9
0 2940 7133
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
64 4050-53
0 2942 5413
คณะสังคมศาสตร์
61 1562-68
0 2561 3480
คณะสัตวแพทยศาสตร์
69 1202-03
0 2579 0524
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
65 5000
0 2562 5000
คณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์
61 6000-99
0 2579 8572-5
คณะสิ่งแวดล้อม
64 2013
0 2579 2116 , 0 2579 2545-6
บัณฑิตวิทยาลัย
61 1184-86
0 2942 8445-9
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
-
02-118-0131-2 , 061-509-6710
สำนักงานมหาวิทยาลัย
64 4019-24
0 2942 8856
- กองบริหารกลาง
64 4609, 64 4603-15
0 2942 8151-4
- กองทรัพยากรมนุษย์
64 4801-16
0 2942 8162
- กองพัฒนานิสิต
61 8500-9
0 2118 0150-9
- กองคลัง
64 4301-25
0 2942 8147
- กองบริหารยุทธศาสตร์
64 4701-18
0 2942 8158-60
- กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
61 1574-78
0 2942 8981-4
- กองวิเทศสัมพันธ์
64 4151-59
0 2942 8172
- ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
-
0 2942 7615
- สำนักงานตรวจสอบภายใน
64 4822-29
0 2942 8116
- สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
61 1264, 61 1771-72
0 2561 4749
- สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
61 1936-39
0 2942 8812-5
- สำนักงานกฎหมาย
64 4035
0 2942 8200-45
- กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
61 1592, 61 1583
0 2942 8772-3
- สำนักงานพัฒนาคุณภาพ
64 4920-24
0 2942 8299
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
64 4775
0 2940 7199
- สถานพยาบาล มก.
61 1281-2
0 2579 0030
สำนักบริหารการศึกษา
61 8000
0 2118 0100
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
61  1336
0 2942 8820-4
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
62 2501
0 2562 0951-6
สำนักหอสมุด 61 1481, 61 1777 0 2942 8616
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 61 1288 0 2561 1986
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 61 1240-4, 61 1252-4 0 2942 8629-35
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 61 1610-17 0 2942 8600-3
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 0 2579 8922
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 61 1777 0 2940 5836-40
สำนักงานสภา มก. 64 4901-02 0 2942 8145
สภาพนักงาน มก. 61 1792 0 2561 1986
สำนักพิมพ์ มก. 61 2020-21 0 2940 5501-2
สถานีวิทยุ มก. - 0 2942 8068-70
มูลนิธิโครงการหลวง - 0 86087 5904
มูลนิธิ มก. 61 1792 0 2579 0113 ต่อ 4826
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 61 2095-61 2098 0 2579 5561-4
ร้านสหกรณ์ มก. - 0 2940 5389
ศูนย์หนังสือ มก. 61 1481, 61 1777 0 2942 8063-6
ฉุกเฉิน    
ศูนย์เกษตรรวมใจ (24 ชั่วโมง) 61 1260, 61 1460,
61 1445 6
  0 2579 5526, 0 2942 8119,
0 2942 8222,
0 81612 0311, 0 8675 7873
     

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
ประชาสัมพันธ์
63 3105, 63 3112
 
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
63 3118-21
 
อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2
63 3860-2
 
วิทยาเขตกำแพงแสน
63 3001-3
0 2942 8010-9 , 0 3428 1053-6
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
63 3000-2
0 3435 1391
คณะเกษตร กำแพงแสน
63 3300-2
0 3435 1406
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
63 3500-3
0 3435 1897 , 0 3428 1074
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
63 3940-43
0 3355 258
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
63 3600-4
0 3430 0481-4
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
63 3570
0 3435 1898
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
63 3450-2
0 3435 1901-3
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
63 3802-4
0 3428 1088
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
63 3823-4
0 3435 1400
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
-
0 3435 3217-20
ฉุกเฉิน
63 3175-6
-

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
วิทยาเขตศรีราชา 66 6103  
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 66 6103  
หน่วยประสานงานวิทยาเขตศรีราชา (ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี) 64 4013  
คณะวิทยาการจัดการ 66 1200 0 3835 2828
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 66 2202 0 3835 4580-4
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 66 4402 0 3835 2902, 0 81781 0934
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 66 5301 0 3835 4580
ฉุกเฉิน
66 6103, 66 2644-8, 64 4013
0 3835 4580 6, 0 2942 8878

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 68 9009 0 4275 4088-107
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 64 4011-2 061 028 7788
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสหกรรมเกษตร - 042 725 036
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ - 042 725 033
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ - 042 725 093
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - 042 725 023
ฉุกเฉิน
-
0 4272 5191