หมายเลขโทรศัพท์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
611258
0 2579 0113, 0 2579-0840,
0 2579 0870, 0 942 8200-45,
0 942 8491-9, 0 2942 8200-45
สำนักงานอธิการบดี บางเขน
644901
0 2942 8856
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
611258
02-942-8145
คณะเกษตร
611291-3
0 2579 0588, 0 2579 6130
โทรสาร 0 2579 6152
คณะบริหารธุรกิจ
611448, 611116-7
0 2942 8777
คณะประมง
611438-9
0 2942 8364
คณะมนุษยศาสตร์
611258
0 2579 5566-8 โทรสาร 0 2561 3485
คณะวนศาสตร์
611396, 611402
0 2942 8856
คณะวิทยาศาสตร์
646000
0 2562 5555 , 0 2562 5444
คณะวิศวกรรมศาสตร์
671104
0 2797 0999
คณะศึกษาศาสตร์
611811
02 942 8200
คณะเศรษฐศาสตร์
1536 , 1538 , 1736 , 1737 , 1739
02 579 9579 ,02 579 1544,
02 579 2019 ,02 579 2166 ,02 579 2187,
02 562 0220 โทรสาร ต่อ 5202
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
644050-3
02 942 8960
คณะสังคมศาสตร์
611562-8
02 561 3480, 02 561 3484
คณะสัตวแพทยศาสตร์
691202-3
02 797 1900 โทรสาร 02 561 1591

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
611258
0 2579 0113, 0 2579-0840,
0 2579 0870, 0 942 8200-45,
0 942 8491-9, 0 2942 8200-45
สำนักงานอธิการบดี บางเขน
644901
0 2942 8856
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
611258
02-942-8145
คณะเกษตร
611291-3
0 2579 0588, 0 2579 6130
โทรสาร 0 2579 6152
คณะบริหารธุรกิจ
611448, 611116-7
0 2942 8777
คณะประมง
611438-9
0 2942 8364
คณะมนุษยศาสตร์
611258
0 2579 5566-8 โทรสาร 0 2561 3485
คณะวนศาสตร์
611396, 611402
0 2942 8856
คณะวิทยาศาสตร์
646000
0 2562 5555 , 0 2562 5444
คณะวิศวกรรมศาสตร์
671104
0 2797 0999
คณะศึกษาศาสตร์
611811
02 942 8200
คณะเศรษฐศาสตร์
1536 , 1538 , 1736 , 1737 , 1739
02 579 9579 ,02 579 1544,
02 579 2019 ,02 579 2166 ,02 579 2187,
02 562 0220 โทรสาร ต่อ 5202
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
644050-3
02 942 8960
คณะสังคมศาสตร์
611562-8
02 561 3480, 02 561 3484
คณะสัตวแพทยศาสตร์
691202-3
02 797 1900 โทรสาร 02 561 1591

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
611258
0 2579 0113, 0 2579-0840,
0 2579 0870, 0 942 8200-45,
0 942 8491-9, 0 2942 8200-45
สำนักงานอธิการบดี บางเขน
644901
0 2942 8856
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
611258
02-942-8145
คณะเกษตร
611291-3
0 2579 0588, 0 2579 6130
โทรสาร 0 2579 6152
คณะบริหารธุรกิจ
611448, 611116-7
0 2942 8777
คณะประมง
611438-9
0 2942 8364
คณะมนุษยศาสตร์
611258
0 2579 5566-8 โทรสาร 0 2561 3485
คณะวนศาสตร์
611396, 611402
0 2942 8856
คณะวิทยาศาสตร์
646000
0 2562 5555 , 0 2562 5444
คณะวิศวกรรมศาสตร์
671104
0 2797 0999
คณะศึกษาศาสตร์
611811
02 942 8200
คณะเศรษฐศาสตร์
1536 , 1538 , 1736 , 1737 , 1739
02 579 9579 ,02 579 1544,
02 579 2019 ,02 579 2166 ,02 579 2187,
02 562 0220 โทรสาร ต่อ 5202
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
644050-3
02 942 8960
คณะสังคมศาสตร์
611562-8
02 561 3480, 02 561 3484
คณะสัตวแพทยศาสตร์
691202-3
02 797 1900 โทรสาร 02 561 1591

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
611258
0 2579 0113, 0 2579-0840,
0 2579 0870, 0 942 8200-45,
0 942 8491-9, 0 2942 8200-45
สำนักงานอธิการบดี บางเขน
644901
0 2942 8856
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
611258
02-942-8145
คณะเกษตร
611291-3
0 2579 0588, 0 2579 6130
โทรสาร 0 2579 6152
คณะบริหารธุรกิจ
611448, 611116-7
0 2942 8777
คณะประมง
611438-9
0 2942 8364
คณะมนุษยศาสตร์
611258
0 2579 5566-8 โทรสาร 0 2561 3485
คณะวนศาสตร์
611396, 611402
0 2942 8856
คณะวิทยาศาสตร์
646000
0 2562 5555 , 0 2562 5444
คณะวิศวกรรมศาสตร์
671104
0 2797 0999
คณะศึกษาศาสตร์
611811
02 942 8200
คณะเศรษฐศาสตร์
1536 , 1538 , 1736 , 1737 , 1739
02 579 9579 ,02 579 1544,
02 579 2019 ,02 579 2166 ,02 579 2187,
02 562 0220 โทรสาร ต่อ 5202
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
644050-3
02 942 8960
คณะสังคมศาสตร์
611562-8
02 561 3480, 02 561 3484
คณะสัตวแพทยศาสตร์
691202-3
02 797 1900 โทรสาร 02 561 1591

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
611258
0 2579 0113, 0 2579-0840,
0 2579 0870, 0 942 8200-45,
0 942 8491-9, 0 2942 8200-45
สำนักงานอธิการบดี บางเขน
644901
0 2942 8856
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
611258
02-942-8145
คณะเกษตร
611291-3
0 2579 0588, 0 2579 6130
โทรสาร 0 2579 6152
คณะบริหารธุรกิจ
611448, 611116-7
0 2942 8777
คณะประมง
611438-9
0 2942 8364
คณะมนุษยศาสตร์
611258
0 2579 5566-8 โทรสาร 0 2561 3485
คณะวนศาสตร์
611396, 611402
0 2942 8856
คณะวิทยาศาสตร์
646000
0 2562 5555 , 0 2562 5444
คณะวิศวกรรมศาสตร์
671104
0 2797 0999
คณะศึกษาศาสตร์
611811
02 942 8200
คณะเศรษฐศาสตร์
1536 , 1538 , 1736 , 1737 , 1739
02 579 9579 ,02 579 1544,
02 579 2019 ,02 579 2166 ,02 579 2187,
02 562 0220 โทรสาร ต่อ 5202
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
644050-3
02 942 8960
คณะสังคมศาสตร์
611562-8
02 561 3480, 02 561 3484
คณะสัตวแพทยศาสตร์
691202-3
02 797 1900 โทรสาร 02 561 1591