หมายเลขโทรศัพท์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
หน่วยรักษาความปลอดภัย
61 1597, 61 1260, 61 1460
0-2579-5526, 0-2579-5526
สถานพยาบาล
61 1281-2
0-2579-0030 0-2579-0030
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
61 1574-5
0-2942-8981-4
วิทยาเขตกำแพงแสน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
หน่วยรักษาความปลอดภัย
63 3175-6 , 63 3191
0-3428-1061 0-3428-1061
สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63 3291
0-2942-8200-45
วิทยาเขตศรีราชา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
ฝ่ายอาคาร
66 2644-8
038-354580-6
หน่วยประสานงาน
66 2041
0-2942-8878 0-2942-8878
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
อาคารเรียนรวม
68 2564-72
-
หน่วยประสานงาน
68 4011-5
0-2942-8995-6

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61 1258
0 2579 0113, 0 2579 0840,
0 2579 0870, 0 942 8200-45,
0 942 8491-9, 0 2942 8200-45
สำนักงานอธิการบดี บางเขน
64 4019-24
0 2942 8856
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
64 4901
0 2942 8145
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย
64 4616-9
0 2942 8155-6
ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตฯ
64 4011-2
-
คณะเกษตร
61 1291-3
0 2579 0588, 0 2579 6130
คณะบริหารธุรกิจ
61 1448, 61 1116-7
0 2942 8777
คณะประมง
64 4076-96
0 2942 8364
คณะมนุษยศาสตร์
61 1438-9
0 2942 8881-4
คณะวนศาสตร์
61 1396, 61 1402
0 2579 0170
คณะวิทยาศาสตร์
64 6000
0 2562 5555 , 0 2562 5444
คณะวิศวกรรมศาสตร์
67 5000
0 2797 0999
คณะศึกษาศาสตร์
61 18080 , 61 1810
0 2 942 8268-9
คณะเศรษฐศาสตร์
61 1538-9
0 2940 7133
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
64 4050-3
0 2940 5413
คณะสังคมศาสตร์
61 1562-8
0 2561 3480,
คณะสัตวแพทยศาสตร์
69 1202-3
0 25797 0524
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
65 5000
0 2562 5000 โทรสาร 0 2562 5001
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
61 6000-9
0 2579 8572-5
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
-
0 61509 6710
คณะสิ่งแวดล้อม
64 2013
0 2579 2116, 0 2579 2945-6
บัณฑิตวิทยาลัย
61 1184-6
0 2942 8445-9
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
-
0 2540 6500-4
วิทยาลัยการชลประทาน
-
0 2583 8333
กองกลาง
64 4601-12
02 942 8152-3
กองการเจ้าหน้าที่
64 4801-16
0 2942 8163
กองกิจการนิสิต
61 8500-9
0 2118 0150-9
กองคลัง
64 4301-25
0 2942 8147
กองแผนงาน
64 4701-18
0 2942 8158-60
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
61 1574-8
0 2942 8981-4
กองวิเทศสัมพันธ์
64 4151-9, 64 4177-8
0 2942 8858, 02 942 8683
สำนักงานตรวจสอบภายใน
64 4821-5
0 2942 8164
สำนักงานทรัพย์สิน
61 1264, 61 1771-2
0 2942 8704, 0 2561 4749-50
สำนักงานบริการวิชาการ
61 2050-1
0 2942 8822 ต่อ 113-115,117
สำนักงานกฏหมาย
64 4029-35
0 2942 8200-45 ต่อ 4029 - 4035
สำนักการกีฬา
61 1583, 61 1590
0 2942 8771
สำนักงานประกันคุณภาพ
64 4920-24
0 2942 8299
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
64 4775
0 2940 7199
สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61 1138-9 , 61 1278 , 61 1281-2
0 2579 0030
0 2940 6630-1
สำนักบริหารการศึกษา
61 8000
0 2118 0100-49
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
62 2501, 62 2555
0 2562 0951-6
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
61 1337-8
02 942 8820-4
สำนักหอสมุด
61 1777-9
0 2942 8616
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61 1288, 61 1792
02 579 0032
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
64 1100
0 2942 8629-35
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
61 1610-7
0 2942 8600-3
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
64 4616-9
02 940 5836-40
หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61 1560
0 2942 7272,
02 942 8200-49
สถานีวิทยุ มก.
61 1634-35
02 942 8069-72
มูลนิธิโครงการหลวง
61 1235
02 561 0197,
02 942 8656-9 ต่อ 12
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
02 942 8165
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61 1580, 611588
02 579 5561-4
โทรสาร 0 2579 7521
ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
0 2579 3206, 0 2561 4629,
0 2940 5389
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61 2019-21
02 940 5501-2
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61 2004-7, 612043-7
0 2942 8618
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
0 2579 0113 ต่อ 2022-2024 ,
0 2942 8888 - 9
ประชาสัมพันธ์
64 4111-6
0 2942 8181-3
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
61 1238
0 2579 5869
อาคารยิมเนเซียม
61 1592
0 2562 0959
อาคารวิทยบริการ
61 2001-2
0 2942 8843
อาคารวิทยพัฒนา
61 1771-2
-
อาคารศูนย์กิจกรรม มก.
61 8600
0 2562 0980-2
อาคารศูนย์เรียนรวม 1
61 1571, 61 1435
-
อาคารศูนย์เรียนรวม 2
61 1579
-
อาคารศูนย์เรียนรวม 3
61 1671-5
-
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
64 4001-4
-
อาคารหอประชุม
61 1227
-
อาคารพุทธเกษตร
61 1598
-
สนามอินทรีจันทรสถิตย์
61 1464
-
อาคารหอประชุม
61 1227
-
โรงแรม KU HOME
-
0 2579 0010-5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61 1517-9
0 2942 8810
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61 1348, 61 1366
0 2579 9594
สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
61 1262, 61 1364
0 2579 2744
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
-
-
ศูนย์เกษตรรวมใจ ตลอด 24 ชั่วโมง
61 1260, 61 1460,
61 1445-6
0 2579 5526, 0 2942 8119,
0 2942 8222,
0 81612 0311, 0 8675 7873

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
63 3000-2
0 3435 1391
วิทยาเขตกำแพงแสน
63 3001-3
0 2942 8010-9, 0 3428 1053-6
คณะเกษตร กำแพงแสน
63 3300-2
0 3435 1406
โทรสาร 0 3435 2435
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
63 3940-43
0 3435 5258, 09 3149 4255
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
63 3500-3
0 3435 1897, 0 3428 1074
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
63 3570
0 3435 1898
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
63 3450-2
0 3435 1901,-3
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
63 3600-4
0 3430 0481-4
บัณฑิตวิทยาลัย กำแพงแสน
-
0 3435 5575-6
โทรสาร 0 3435 5576
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
63 3823-4
0 3435 1400
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
63 3802-4
0 3428 1088
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
63 3127
0 3435 1878
ประชาสัมพันธ์
63 3105, 63 3112
-
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
63 3118-21
-
อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2
63 3860-2
-
ประตูมาลัยแมน
63 3178
-
ประตูชลประทาน
63 3179
-
ประตูจันทรุเบกษา
63 3182
-
โครงการหลวง
63 3182
-
ที่ทำการไปรษณีย์
63 3118-21
-
แฟลตข้าราชการ
63 3222-3
-
ร้านสหกรณ์
63 3850
-
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
63 3857
-
สถานพยาบาล
63 3291
-
สระว่ายน้ำ
63 3293
-
สหกรณ์ออมทรัพย์
63 3852
-
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
63 3175-6
-

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
66 6103
0 3835 4580-4 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ)
หน่วยประสานงานวิทยาเขตศรีราชา (ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี บางเขน)
64 4013
-
งานบริการการศึกษา
66 6536
-
งานกิจการนิสิต
66 6600
-
งานทะเบียนและประมวลผล
66 6425
-
งานคลังพัสดุ
66 6210
-
งานทรัพย์สินและสทธิประโยชน์
66 6302
-
คณะวิทยาการจัดการ
66 1200
0 3835 2828 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
66 2202
0 3835 4850-4 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ)
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
66 3014
0 3835 4587-8
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
66 4302
0 3835 2902, 0 81781 0934
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
66 5301
0 3835 4580-4 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ)
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
66 6103, 66 2644-8, 64 4013
0 3835 4580-6, 0 2942 8878

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
64 4011-2
0 4272 5024
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
68 2200-2
0 4272 5036, 0 81739 1789
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
68 2200-2
0 4272 5033, 0 81739 1541
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ุ68 4200-2
0 4272 5039, 0 81739 1377
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-
0 4272 5023, 0 93329 6556
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
0 81061 5728
หน่วยแนะแนวและรับเข้า
-
0 4272 5052, 0 86224 1118
งานทะเบียนและประมวลผล
-
0 81739 1745
งานกิจการนิสิต/กิจกรรมพัฒนานิสิต
-
0 4272 5042 ต่อ 1604, 0 81380 2402
งานการเงิน
-
0 61020 5858
หน่วยที่พักอาศัย (ห้องพักอุทยานบ้านเชียงเครือและหอพักนิสิต)
-
0 4272 5025, 0 88510 8007
สถานพยาบาล มก.ฉกส.
-
0 4272 5080
ห้องสมุด มก.ฉกส.
-
0 4272 5039
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
-
0 4272 5017
งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
-
0 4272 5080
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
-
0 4272 5191

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
62 2966-70
0-3552-1260 หรือ 02 942 8200-45
ศูนย์ประสานงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี บางเขน
64 4017
02 942 8200-45 ต่อ 644017
โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
62 2968
0-3552-2946