ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

พันธกิจ (Misson)

  1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  2. สร้างสมรรถนะกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย
  3. สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

ค่านิยมหลัก (Core Value)

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์ แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

อัตลักษณ์ (Identity)

สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติและของประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจบนหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง

 

มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัย
สีเขียว

เกษตรศาสตร์ มีพื้นที่เขียวสดใส หนาแน่น
เป็นป่าในเมือง (URBAN FOREST)
เกษตรในเมือง (URBAN AGRICULTURE)
ที่นับรวมกันได้ประมาณ 1,400 ไร่

มีพื้นที่เขียวสดใส หนาแน่น
เป็นป่าในเมือง เกษตรในเมือง

 
 
 

มหาวิทยาลัยการวิจัย

มหาวิทยาลัย
การวิจัย

ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการวิจัยเท่านั้น
แต่ KU มุ่งเน้นทำงานวิจัย
เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี
ให้กับประชาชนในประเทศชาติ

มุ่งเน้นทำงานวิจัย
เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี
ให้กับประชาชนในประเทศ

 
 
 

มหาวิทยาลัยความสุข

มหาวิทยาลัย
ความสุข

KU ไม่ได้มีเพียงความรู้เชิงวิชาการ
แต่ยังมีพื้นที่กิจกรรม
ที่จะช่วยเปิดประสบการณ์
และพบเรื่องราวใหม่ในชีวิต
เพื่อสร้างความสุขให้กับนิสิตทุกคน

เปิดประสบการณ์
และพบเรื่องราวใหม่ในชีวิต

 
 
 

มหาวิทยาลัย รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัย รับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับชุมชน เพื่อความกินดีอยู่ดี
และความสุขอย่างยั่งยืน
มองปัญหาในภาพกว้าง
แก้ไขจากปัญหาจุดเล็กๆ
และสร้างเครือข่ายขยายผล

ร่วมมือกับชุมชน
แก้ไขปัญหาและขยายผล

 
 
 

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
และผลักดันในการใช้ระบบสารสนเทศใหม่
เพื่อการทำงานแบบไร้กระดาษ ( Paperless)
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
และนำไปสู่การพัฒนา
บริการด้าน AI อย่างต่อเนื่อง

เปลี่ยนแปลง และผลักดัน
เพื่อทำงานร่วมกับ
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

 
 
 

มหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัย
ระดับโลก

ไม่ว่าใครก็เรียนได้ ด้วยการพัฒนา
หลักสูตรที่เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(LIFELONG LEARNING)
เพื่อนำไปสู่ยกระดับการศึกษาไทย
ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก

ยกระดับการศึกษาไทย
ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก