แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ มก.

หมวดหมู่
ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570)
แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน)
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)