แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ มก.

หมวดหมู่
ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560 - 2571)
แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน)