แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ มก.

หมวดหมู่
ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560 - 2571)
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน)