ข้อมูลสถิติ

โครงการพัฒนาวิชาการ

รวบรวมสถิติจำนวนโครงการ/งบประมาณพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
ทุนอุดหนุนวิจัย

จำนวนงบประมาณ/โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
ทุนอุดหนุนการศึกษา

จำนวนเงิน/จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิต ของ มก.

5 เมษายน 2563
ข้อมูลนิสิต

จำนวนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
บุคลากร

จำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
องค์กร

จำนวนและขนาดพื้นที่ส่วนงาน/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2563