ข้อมูลสถิติ

โครงการพัฒนาวิชาการ

รวบรวมสถิติจำนวนโครงการ/งบประมาณพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
507
0
ทุนอุดหนุนวิจัย

จำนวนงบประมาณ/โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
486
0
ทุนอุดหนุนการศึกษา

จำนวนเงิน/จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิต ของ มก.

5 เมษายน 2563
469
0
ข้อมูลนิสิต

จำนวนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
714
0
บุคลากร

จำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
597
5
องค์กร

จำนวนและขนาดพื้นที่ส่วนงาน/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2563
513
0