คณบดีและผู้อำนวยการ

คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน

 

คณบดี

ชื่อ / ตำแหน่ง
โทร
อีเมล
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
  คณบดีคณะเกษตร
0-2579-3130
agrtns@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
0-2942-8777
fbussas@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
  คณบดีคณะประมง
0-2942-8364
ffissrt@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0-2579-5566-8
fhumtrrt@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
  คณบดีคณะวนศาสตร์
0-2579-0171
fforksw@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
0-2562-5444
fsciass@ku.ac.th
  ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
0-2942-8555
fengwcy@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
0-2579-2030
fedupdl@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
0-2561-3467 ต่อ 113
  fecovil@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย ผิวเหลือง
  คณบดีคณะสังคมศาสตร์
0-2561-3480, 0-2561-3484
 fsocnmp@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
0-3435-1901-3
fvetkot@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด
  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
0-2562-5000
fagiavj@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0-2942-8960-3 ต่อ .322,
0-2942-7141
archpmk@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
0-2579-3877
  รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
0 2579 8573-5
  รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์
-
chumpol.pia@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร. สายสมร เฉลยกิตติ
  รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-
saisamorn.c@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์
  รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
-
agrchl@ku.ac.th /  
   leksomboonchalida@gmail.com
  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
0-2942-8372 ต่อ 18 fforwpk@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร
  คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
0-3435-1887 ต่อ 105 naroon.w@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู
  คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
0-3435-1893,
0-3435-5391
agrcht@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
0-3428-1074,
0-3435-1897
fengchi@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
0-3428-1105-6 ต่อ 7107
wuttipong.s@ku.ac.th
 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
0-3435-1898
feduwip@ku.ac.th
  ดร.อำพร ศรียาภัย
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
0-3435-5258
feduapsp@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร
  คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ
0-3435-2285 (ภายใน) 3099 , 3976 , 3977
faasamd@ku.ac.th
  ดร.จุมพฎ บริราช
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
0-3835-2830-2 fmsjpb@src.ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
0-3835-2812
pansila.p@src.ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
0 3835-4580-3 ต่อ 662000
srcspc@src.ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
0-3835-2902
parichat.ten@ku.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
0-3835-2609
imcsrs@src.ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
0-4272-5036,
0-4272-5042
csnsss@csc.ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
0-4272-5033,
0-42725-042-51
samonporn.s@ku.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ กุลตังวัฒนา
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
0-4272-5039,
0-4272-5040
worravit.ku@ku.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
0-2579-1025
sribud.s@.ku.th
 

ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน

ชื่อ / ตำแหน่ง
โทร
อีเมล์
  นางสุขวิมล ช่างชำนิ
  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2940-5836
psdsml@ku.ac.th
  นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
0-2942-8856
psdccc@ku.ac.th
  ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
0-2118-0100 ต่อ (61) 8001
fengnnp@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
0-2562-0951
anan.p@ku.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
0-2797-0999
fengwks@ku.ac.th
  นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
0-2940-6688, 0-2942-8616 ต่อ 345
libsnh@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2562-5036
warapa.m@ku.ac.th
  ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
  ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
0-2942-8629
ifrpms@ku.ac.th
  ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
  ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
0-2942-8600-3 ต่อ 506,206
aappln@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สคาร ทีจันทึก
  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
0-2579-0171

sakhan.t@ku.ac.th

  นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
0-3428-1062-4

ugrit.m@ku.ac.th

  ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
0-3428-1656
  eatkrc@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
0-3835-4850-6
suphattharachai@ku.th
  ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
0-4272-5000
famwpi@csc.ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
  ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
0-2942-8190
fforlwp@ku.ac.th
  ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี
  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2562-5444
faaskpj@ku.ac.th