คณบดีและผู้อำนวยการ

คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน

คณบดี

ชื่อ / ตำแหน่ง
โทร
อีเมล์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
  คณบดีคณะเกษตร
0-2579-3130
agrtns@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
0-2942-8777
fbussas@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
  คณบดีคณะประมง
0-2942-8364
ffissrt@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0-2579-5566-8
fhumtrrt@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
  คณบดีคณะวนศาสตร์
0-2579-0171
fforksw@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
0-2562-5444
fsciass@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
0-2942-8555
fengprc@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
0-2579-2030
fedupdl@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
0-2561-3467 ต่อ 113
  fecovil@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
  คณบดีคณะสังคมศาสตร์
0-2561-3484
fsocnmp@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
0-3435-1901-3
fvetkot@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด
  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
0-2562-5000
fagiavj@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0-2942-8960-3 ต่อ .322,
0-2942-7141
archpmk@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ
  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
0-2579-2945-46
ecsrb@ku.ac.th
  ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
0-2579-8573-5
fvetspj@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
0-2942-8445 ต่อ 302 fengsjm@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
0-2942-8190 fforlwp@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู
  คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
0-3435-1893,
0-3435-5391
agrcht@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
034-281-074,
034-351-897
fengchi@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
034-281105-6 ต่อ 7122
faasamd@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
034-351898
feduwip@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
034-355258
fedusrs@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค
  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
034-341555 fvetsrk@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี  สุ่มทอง นาคมี
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
038-354587
sfscipts@src.ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
038-354580-3 ต่อ 662000
srcspc@src.ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์
  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
038-352901
fecoscs@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

0-3835-2609

imcsrs@src.ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
042-72-5036,
042-72-5042
csnsss@csc.ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
0-4272-5033,
0-4272-5042-51
fsespk@csc.ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
042-725039,
042-725040
csnptm@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสกร องอาจ
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
042-725023
fampka@csc.ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
  รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ
0-2942-8187
fconnm@ku.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน

ชื่อ / ตำแหน่ง
โทร
อีเมล์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2579-1025
tanin.k@ku.ac.th
  นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
0-2942-8856
psdccc@ku.ac.th
  ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
0-2118-0100 ต่อ (61) 8001
fengnnp@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ สุวิสา พัฒนเกียรติ
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
0-2942-8820-9
eatswp@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
  ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
0-2562-0951-6
anan.p@ku.th
  นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
0-2940-6688, 0-2942-8616 ต่อ 345
libsnh@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2579-0588
fagiwpm@ku.ac.th
  ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
  ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
0-2942-8629
ifrpms@ku.ac.th
  ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
  ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
0-2942-8600-3 ต่อ 506,206
aappln@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก
  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนา
  และถ่ายทอดเทคโนโลยี
0-2579-0170

ffornil@ku.ac.th

  นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
034-351395 ต่อ 100
psdvit@ku.ac.th
  รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน
0-3835-4580-6
fvetacp@ku.ac.th
  ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
0-3428-1656
  eatkrc@ku.ac.th
  นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
038-534580-4 ext.2604
psdugm@ku.ac.th
  นายพรศักดิ์ แสนศรี
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
042-725000 ext.1222
pornsak.sa@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
035-521260
fforsok@ku.ac.th