องค์ความรู้เพื่อประชาชน

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล มก. คือ ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกประเภท ทั้งผลงานวิจัย  ผลงานทางวิชาการ หนังสือ วารสาร เอกสารคำสอน บทความ และอื่นๆ โดยไม่จำกัดปีที่พิมพ์ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน

เข้าสู่คลังความรู้

ผลงานวิจัย

ดูผลงานวิจัยทั้งหมด ที่นี่

แนะนำอาชีพ

การนำความรู้ นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการผ่านกระบวนการการศึกษาความต้องการและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมด้วยรูปแบบของการการศึกษานอกระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
     ช่องทางติดตาม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่

 

สถานีวิทยุ ม.ก.

ติดตามรับฟังสถานีวิทยุ มก. ได้ที่นี่ KU Radio Thailand