คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

history

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์


อธิการบดี


โทรศัพท์ : 0-2942-8185, 0-2579-8888
อีเมล์ : president@ku.ac.th

history

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


โทรศัพท์ : 0-2942-8189
อีเมล์ : ffordrs@ku.ac.th

history

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร


รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์


โทรศัพท์ : 0-2942-8189
อีเมล์ : agrskn@ku.ac.th

history

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


โทรศัพท์ : 0-2942-8190
อีเมล์ : fforlwp@ku.ac.th

history

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง


รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน


โทรศัพท์ : 0-2942-8187
อีเมล์ : feconnm@ku.ac.th

history

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม


โทรศัพท์ : 0-2942-8189
อีเมล์ :  ffordrs@ku.ac.th

history

ผศ.รัชด ชมภูนิช


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน


โทรศัพท์ : 0-2942-8191
อีเมล์ : archrcc@ku.ac.th

history

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม


รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล


โทรศัพท์ : 0-2797-0999
อีเมล์ : anan.p@ku.ac.th

history

รศ.ดร.ชัชพล ชังชู


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


โทรศัพท์ : 0-2942-8193
อีเมล์ : fengcpc@ku.ac.th

history

รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเขตพื้นที่สุพรรณบุรี


โทรศัพท์ : 0-2942-8109
อีเมล์ : fforsok@ku.ac.th

history

รศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา


รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


โทรศัพท์ : 0-2942-8195
อีเมล์ : fecoknp@ku.ac.th

history

ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


โทรศัพท์ : 0-2579-1025
อีเมล์ : tanin.k@ku.ac.th

history

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์


รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน


โทรศัพท์ : 0-3835-4580-6
อีเมล์ : fvetacp@ku.ac.th

history

ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค


รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา


โทรศัพท์ : 0-3434-1555
อีเมล์ : fvetsrk@ku.ac.th

history

ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์


รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


โทรศัพท์ : 0-4272-5000
อีเมล์ : famwpi@csc.ku.ac.th