พระราชบัญญัติ มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกฤษฏีกา
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 (ฉบับแก้ไข)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2504 (ฉบับที่ 6)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2497 (ฉบับที่ 5)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2495 (ฉบับที่ 4)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 (ฉบับที่ 2)