คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 - 26 กันยายน พ.ศ. 2568

history

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์


ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายชัย นิมากร


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

ดร. ชัยยันต์ เจริญโชคทวี


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

ดร. ชาญ ธาระวาส


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายเทพชัย เทพช่วยสุข


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

ดร.นำโชค โสมาภา


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายปิยะ ตันติเวชยานนท์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

เภสัชกร พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

ดร. สง่า ดามาพงษ์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายสิทธิพล ภู่สมบุญ


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายสุเทพ วงศ์รื่น


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

ดร. อนันต์ เภตรา


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย