E-Service

Bachelor Degree

 

 

ชื่อระบบ ลิงค์
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบ iThesis Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบสืบค้นการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบตรวจสอบปริญญา (GDCS) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบบันทึกและติดตามคำร้อง Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบสืบค้นการตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบข้อมูลบัณฑิตศึกษา Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบสร้างแบบฟอร์มคำร้อง Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อระบบ ลิงค์
ระบบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบ Online Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบการยื่นคำร้องขอปริญญาบัตร กรณีไม่ได้ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร (จัดส่งทางไปรษณีย์) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบการยื่นคำร้องทั่วไปออนไลน์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขอใบเสร็จรับเงิน (KU2) เฉพาะนิสิตปัจจุบันเท่านั้น Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่ม-ถอนรายวิชา (KU3 online) เฉพาะนิสิตปัจจุบันเท่านั้น Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อระบบ ลิงค์
บริการ e-Resourse Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริการ e-Form และ e-Service ของสำนักหอสมุด Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบสมัครงานออนไลน์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คลังความรู้เกษตรอื่นๆ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อระบบ ลิงค์
ระบบรับสมัครออนไลน์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์