สุขภาพ สวัสดิการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

หลักสูตรปริญญาตรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
การพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน นานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

หลักสูตรปริญญาตรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท
การพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน นานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว