สุขภาพ สวัสดิการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว