แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ มก.

หมวดหมู่
ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560 - 2571)
แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน)
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)