แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ มก.

หมวดหมู่
ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบ 12 เดือน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560 - 2571)