สำนักงานวิทยาเขต

สำนักงานวิทยาเขตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เป็นหน่วยงานที่มีการบริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 4 ประการ คือ
1. เพื่อบริหารงานทั่วไปของวิทยาเขต เช่น งานธุรการทั่วไป งานคลัง (การเงิน บัญชี พัสดุ) งานสารบรรณวิทยาเขต งานบุคคล งานนโยบายและแผน งานกิจการนิสิต งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ งานประชาสัมพันธ์ งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2.สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิชาการ การเรียนการสอนของคณะ สำนัก สถาบันต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกวิทยาเขตในเรื่องการบริการวิชาการ งานวิจัย การจัดอบรมสัมมนา
4. เพื่อเก็บรักษาข้อมูลด้านการบริหารทุกด้านของวิทยาเขต

อาคารบริหารที่ตั้งสำนักงานวิทยาเขต

ชั้นที่ 1 เป็นห้องแสดงประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งวิทยาเขตฯ ห้องบรรยายสรุป แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมวิทยาเขต ห้องงานกิจการ นิสิต งานบุคคล งานธุรการ งานประสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานของวิทยาเขต มีห้องทำงานฝ่ายบริหารและธุรการ และห้องประชุม 3 ห้อง
ชั้นที่ 3 เป็นสำนักงานผู้บริหารวิทยาเขต
ชั้นที่ 4 เป็นห้องเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาเขต และยังมีห้องประชุมสัมมนาเฟื่องฟ้า ขนาด 100 ที่นั่งอีก 1 ห้อง

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000