สำนักงานวิทยาเขต

สำนักงานวิทยาเขตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เป็นหน่วยงานที่มีการบริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยเดิมชื่อสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะ สำนัก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 5 ประการ คือ 1. เพื่อให้เป็นหน่วยงานรองรับการเตรียมการจัดตั้งวิทยาเขตต่อไปในอนาคต 2. เพื่อบริหารงานทั่วไปของวิทยาเขต เช่น งานธุรการทั่วไป งานคลัง (การเงิน บัญชี พัสดุ) งานสารบรรณวิทยาเขต งานบุคคล งานนโยบายและแผน งานกิจการนิสิต งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ งานประชาสัมพันธ์ งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และยานพาหนะ 3. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิชาการ การเรียนการสอนของคณะ สำนัก สถาบันต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกวิทยาเขตในเรื่องการบริการวิชาการ งานวิจัย การจัดอบรมสัมมนา 5. เพื่อเก็บรักษาข้อมูลด้านการบริหารทุกด้านของวิทยาเขต

อาคารบริหารที่ตั้งสำนักงานวิทยาเขต

ชั้นที่ 1 เป็นห้องแสดงประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งวิทยาเขตฯ ห้องบรรยายสรุป แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมวิทยาเขต ห้องงานกิจการ นิสิต งานบุคคล งานธุรการ งานประสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานของวิทยาเขต มีห้องทำงานฝ่ายบริหารและธุรการ และห้องประชุม 3 ห้องได้แก่ ห้องพระพิรุณ ห้องนนทรี และห้องอินทนิลน้ำ สามารถถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบทางไกลไปยังวิทยาเขตต่างๆ ได้ด้วย
ชั้นที่ 3 เป็นสำนักงานผู้บริหารวิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทั้ง 3 คณะ และผู้อำนวยการอีก 2 สำนัก
ชั้นที่ 4 เป็นห้องเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาเขต และยังมีห้องประชุมสัมมนาเฟื่องฟ้า ขนาด 100 ที่นั่งอีก 1 ห้อง

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000