หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกวดราคา โปรแกรมออกแบบระบบขับเคลื่อนต้นกำลังสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายแกนหลัก และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย
ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมการวิเคราะห์ชีวสารสนเทศและโปรติโอมิคส์พร้อมเครื่องประมวลผลข้อมูล (ครั้งที่ 2)