Art and humans

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 77

มนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 26
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 16
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี 46
หลักสูตรปริญญาโท ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 0
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 9