ประกาศ/มาตรการ มก.

 

ประกาศ / มาตรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ลดลงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 [ ฉบับภาษาไทย Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 [ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 36 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 35 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 [ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 [ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 [ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 [ ฉบับภาษาไทย ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดสถานที่ทำการและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 [ ฉบับภาษาไทย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 [ ฉบับภาษาไทย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 [ ฉบับภาษาไทย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 [ ฉบับภาษาไทย ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 31 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564    [ ฉบับภาษาไทย ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564    [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 

ประกาศคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางเขน

 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 สิงหาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 สิงหาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2564  [ คลิก ]
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  [ คลิก ]
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  [ คลิก 
 • ประกาศปรับเปลี่ยนการรายงาน Timeline ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 23 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 22 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 21 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  [ คลิก ]  
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 19 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  [ คลิก ]  
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  [ คลิก ]  
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 13 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 11 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 9 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 8 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  [ คลิก ]  
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 5 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  [ คลิก ]  
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 29 มิถุนายน 2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 28 มิถุนายน 2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 23 มิถุนายน 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564  [ คลิก ]  
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 21 มิถุนายน 2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564  [ คลิก ]  
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 14 มิถุนายน 2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  [ คลิก ]  
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  [ คลิก ]
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-30 เมษายน 2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-29 เมษายน 2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-28 เมษายน 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-27 เมษายน 2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-26 เมษายน 2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-25 เมษายน 2564 ลงวันที่ 25 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-24 เมษายน 2564 ลงวันที่ 24 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-23 เมษายน 2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-22 เมษายน 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-21 เมษายน 2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-20 เมษายน 2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-19 เมษายน 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-18 เมษายน 2564 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-17 เมษายน 2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 10 ราย ลงวันที่ 15 เมษายน 2564  [ คลิก 
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 14 ราย ลงวันที่ 14 เมษายน 2564    [ คลิก ]  
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 8 ราย ลงวันที่ 13 เมษายน 2564    [ คลิก ]  
 • เรื่อง Timeline ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 6 ราย ลงวันที่ 12 เมษายน 2564    [ คลิก ]  
 • เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของ มก. บางเขน  ลงวันที่ 8 เมษายน 2564    [ คลิก ]  
   

ประกาศ / มาตรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564    [ คลิก ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564    [ คลิก ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564    [ คลิก ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564   
  • ฉบับภาษาไทย   [ คลิก ]  
  • ฉบับภาษาอังกฤษ  [ คลิก ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564    [ คลิก ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564    
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564    [ คลิก ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564    [ คลิก ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564    [ คลิก ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    [ คลิก ]   
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดและการประเมินผลการศึกษาแบบผสมผสาน สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564  
  • ฉบับภาษาไทย   [ คลิก ] 
  • ฉบับภาษาอังกฤษ  [ คลิก 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ฉบับที่ 23  ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 
  • ฉบับภาษาไทย   [ คลิก ]   
  • ฉบับภาษาอังกฤษ  [ คลิก ]   
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19   ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 [ คลิก ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 21  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 [ คลิก ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 20  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 [ คลิก ]  

 

ราชกิจจานุเบกษา

 • คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ฯ  [ คลิก
 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)   [ คลิก

 


ประกาศ / มาตรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 1-19)

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ หลังประกาศผ่อนปรนของรัฐบาล ฉบับที่ 19 [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 18 [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 17 [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16 [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 ระดับปริญญาตรี [ คลิกที่นี่  ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 วันที่ 1 เมษายน 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]    [ ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 26 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 24 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 วันที่ 22 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 วันที่ 21 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10 วันที่ 20 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9  วันที่ 17 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8  วันที่ 17 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 15 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 6 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]     [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ในช่วงระหว่างดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 5 วันที่ 3 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]
 • แนวปฏิบัติของนิสิตเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]     [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • แนวปฏิบัติของบุคลากรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 5 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]    [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการในการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) ฉบับที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำแนะนำและการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปและกลับจากพื้นที่การระบาด ฉบับที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ บับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ฉบับที่ 1 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]

 

 

ประกาศ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)  ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 ++ คลิก ++ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)  ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญา ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronaviurs (2019-nCoV) ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 ++ คลิก ++

 

 

กิจกรรม

 

ความรู้
 
การประชุมของคณะกรรมการฯ

 

 

 

 
ประกาศเมื่อ: 5 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มก. และ IPB University

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
60
0
การหารือทางวิชาการระหว่าง มก. กับ MSU

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
41
0