ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ถึงวันที่ 27 ก.ค. 65
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ รับสม้ครถึง 12 ก.ค. 65
คณะเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึง 27 ก.ค. 65
คณะเศรษฐศาสตร์ ขยายการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึงวันที่ 27 ก.ค. 65