ทุนการศึกษา ใน มก.

23 มิถุนายน 2563
ทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนา ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
654
0
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)
23 มิถุนายน 2563
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนใต้

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
1038
1
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)
23 มิถุนายน 2563
ทุนเฉลิมราชกุมารี

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
1039
0
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)
23 มิถุนายน 2563
โครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียน จากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
822
1
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)
23 มิถุนายน 2563
ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
852
0
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)
23 มิถุนายน 2563
โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
1442
1
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)