ทุนการศึกษา ใน มก.

23 มิถุนายน 2563
ทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนา ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
1152
0
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)
23 มิถุนายน 2563
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนใต้

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
2508
0
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)
23 มิถุนายน 2563
ทุนเฉลิมราชกุมารี

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
2713
0
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)
23 มิถุนายน 2563
โครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียน จากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
1608
0
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)
23 มิถุนายน 2563
ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
1532
0
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)
23 มิถุนายน 2563
โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด
23 มิถุนายน 2563
2468
0
ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.)