สัมมนาวิชาการนานาชาติด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ ครั้งที่ 2

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          วันที่ 12 มีนาคม – วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ (Animal Genomics and Bioresources: AGB Research Unit) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ และระดับนานาชาติ จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “2nd Animal Genomics and Bioresource for ESG & SDG Seminar”; Theme : Bridging Realms: AGB’s Global Journey in Wildlife, Avian, and Fish Genomics โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานเครือข่ายการวิจัยสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ

          ภายในงาน ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยและคณาจารย์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพหลากหลายท่านจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายในประเทศและนานาประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัท วิชูโอ ไบโอเมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด University of Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส Gadjah Mada University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น ได้ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้ำ ความรู้เกี่ยวกับกุ้งและปลาดุกสายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น

          และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ได้กล่าวถึงผลลัพธ์อัน น่าพึงพอใจที่ได้จากการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st Animal Genomics and Bioresource for ESG & SDG Seminar) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม – วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 นี้ จะก่อคุณประโยชน์เช่นเดียวกัน จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก ก่อนที่จะเป็นการบรรยายในหัวข้อแรกของงานครั้งนี้ ภายหลังจากการบรรยายแต่ละหัวข้อเสร็จสิ้น ผู้บรรยายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานซักถามข้อสงสัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์

อัลบั้มภาพ :
genomics6.jpg
genomics5.jpg
genomics4.jpg
genomics3.jpg
genomics2.jpg
ประกาศเมื่อ: 14 มีนาคม 2567