การอบรม เรื่อง ”เทคนิคบนพื้นฐาน Polymerase chain reaction (PCR)”

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/cab-pcr
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2565