การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

ประกาศเมื่อ: 18 สิงหาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Sports and Exercise Science

วันที่ 21-25 มีนาคม 2567

วิทยาเขตกำแพงแสน
12 มกราคม 2567
470
0
ประชุมวิชาการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง SS2104

วิทยาเขตกำแพงแสน
12 มกราคม 2567
100
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 สิงหาคม 2566
413
0
Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 มิถุนายน 2566
410
0