Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกา
เรื่อง "Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data"
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566
ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ประกาศเมื่อ: 26 มิถุนายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Sports and Exercise Science

วันที่ 21-25 มีนาคม 2567

วิทยาเขตกำแพงแสน
12 มกราคม 2567
536
0
ประชุมวิชาการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง SS2104

วิทยาเขตกำแพงแสน
12 มกราคม 2567
133
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 สิงหาคม 2566
424
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

7-8 ธันวาคม 2566 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 16 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 สิงหาคม 2566
657
0