KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota

รายละเอียดโครงการ
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
(TCAS รอบที่ 2 Quota)

 

<<  รายละเอียด  >>         <<  ข่าวสารการสมัคร  >>

ประกาศเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 3 Admission

เกณฑ์การคัดเลือก

บางเขน
25 ตุลาคม 2565
37250
2
KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับ 8 โครงการ

บางเขน
28 กันยายน 2565
102650
0
กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS67

ติดตามรายละเอียดจำนวนรับ และเกณฑ์คัดเลือกแต่ละสาขา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

บางเขน
26 กันยายน 2566
2180
0
รับสมัครนิสิต ป.โท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

รับสมัครถึง 22 กันยายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
4 กันยายน 2566
96
0