KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota

รายละเอียดโครงการ
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
(TCAS รอบที่ 2 Quota)

 

<<  รายละเอียด  >>         <<  ข่าวสารการสมัคร  >>

ประกาศเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 3 Admission

เกณฑ์การคัดเลือก

บางเขน
25 ตุลาคม 2565
2439
2
KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับ 8 โครงการ

บางเขน
28 กันยายน 2565
41386
24
Open House แนะนำหลักสูตร MAEAE , MAB

24 ธันวาคม 2565

บางเขน
29 พฤศจิกายน 2565
503
5
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

รับสมัครถึง 21 เมษายน 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 พฤศจิกายน 2565
383
0