KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศเมื่อ: 28 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota

รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร

บางเขน
21 พฤศจิกายน 2565
1298
0
KU TCAS 66 รอบที่ 3 Admission

เกณฑ์การคัดเลือก

บางเขน
25 ตุลาคม 2565
2438
2
Open House แนะนำหลักสูตร MAEAE , MAB

24 ธันวาคม 2565

บางเขน
29 พฤศจิกายน 2565
502
5
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

รับสมัครถึง 21 เมษายน 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 พฤศจิกายน 2565
383
0