KU TCAS 66 รอบที่ 3 Admission

รายละเอียดจำนวนรับและเกณฑ์การคัดเลือก
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
(TCAS รอบที่3 Admission)

 

<<  รายละเอียด  >>         <<  ข่าวสารการสมัคร  >>

ประกาศเมื่อ: 25 ตุลาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota

รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร

บางเขน
21 พฤศจิกายน 2565
1298
0
KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับ 8 โครงการ

บางเขน
28 กันยายน 2565
41386
24
Open House แนะนำหลักสูตร MAEAE , MAB

24 ธันวาคม 2565

บางเขน
29 พฤศจิกายน 2565
502
5
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

รับสมัครถึง 21 เมษายน 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 พฤศจิกายน 2565
383
0