กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

กองทุนสวัสดิภาพนิสิตเป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แก่นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุตามอัตราเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ตามระเบียบ หลักฐาน
  1. ใบเสร็จรับเงิน
  2. ใบรับรองแพทย์
  3. สำเนาบัตรนิสิต
  4. สำเนา KU2 (เทอมล่าสุด)
นิสิตมาติดต่อ เตรียมเอกสารครบถ้วนถูกต้องรับเงินได้ทันที
สถานที่ให้บริการ
หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก โทร. 0-2118-0186
ดูรายละเอียดที่ www.sw.sa.ku.ac.th
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์