KU NEXT : Digital Literacy by OCS

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 1 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการ KU Change Agent for Community

ลงทะเบียน 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564

บางเขน
8 กันยายน 2564
118
0
พิเศษสุดสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะ

Samsung ขน Smartphone และ Tablet เอาใจลูกพระพิรุณ

บางเขน
7 กันยายน 2564
143
0
สำรวจความต้องการรับวัคซีน Astrazeneca เข็ม 1 ของนิสิต มก.

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกกรณี

บางเขน
30 สิงหาคม 2564
245
1