รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนฯ

          1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุน โดยการสแกน QR Code ที่ภาพด้านบน หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          2. ใบเสร็จรับเงิน KU 2 หรือ ใบแจ้งหนี้ KU 9 (ปรินท์จากเว็บ my.ku)

          3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

          4. รายงานผลการลงทะเบียนภาคต้น 2565

          ส่งเอกสารได้ที่ หน่วยบริการนิสิตพิเศษ กองกิจการนิสิต ตั้งอยู่ที่ ศร. 1 ชั้น 1

(KU Happy place center)

 

ประกาศเมื่อ: 6 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 82 ที่ควรทราบ

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 82 ที่ควรทราบ

บางเขน
16 มิถุนายน 2565
5953
1
”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

บางเขน
15 มิถุนายน 2565
209
0
การเรียน การสอน การสอบ ออนไซต์

ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2565

บางเขน
13 มิถุนายน 2565
580
6
ประกาศ มก. ยกเว้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

บางเขน
10 พฤษภาคม 2565
695
0